КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 Г.


29.12.2021

Според „Булгаргаз“ ЕАД цената за българските потребители се очаква да бъде с 30-35 % по-ниска от цените на европейските газови борси  

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 10.12.2021 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.  

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 януари 2022 г. да бъде в размер на 117,12 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена е 102,33 лв./MWh.  

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов  прогнозира, че цената на синьото гориво за българския пазар за м. януари 2022 г. се очаква да бъде  по-висока от предложената в заявлението на дружеството от 10.12.2021 г. Причината за това е покачването на цените на природния газ на европейските газови пазари през периода след внасяне на заявлението, които са достигнали исторически нива от 180 евро/MWh. „Независимо от това  цената за българските потребители ще бъде с около 30-35 % по-ниска в сравнение с европейските борси като за цялата година финансовата полза от това за тях е в размер на 675 млн. лв. Осигурени са и количествата по договорите с всички клиенти и дружеството има готовност да посигури доставките за целия есенно-зимен сезон“, заяви Николай Павлов. Същевременно той обърна внимание, че всички добивани количества от ПГХ Чирен са предназначени за покриване на неравномерното потребление и се сключват изцяло в регулираната цената на природния газ. По отношение на количествата природен газ по договора с Азербайджан Николай Павлов подчерта, че причината страната ни да не може да получи цялото договорено количество е неизградения все още газов интерконектор Гърция-България. По думите му, след проучване на всички възможни маршрути за доставка единствено решение е доставка чрез алтернативно газово трасе в точката „Неа Месемврия“ на гръцката газопреносна система. В отговор на въпрос от страна на Комисията относно възможностите за повишаване на сега доставяните количества азербайджански газ, от „Булгаргаз“ посочиха, че за това е необходима подкрепа на най-високо държавно ниво.

Във връзка с коментари в публичното пространство за ролята на Комисията по отношение на цената на природния газ председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изтъкна : „Съществува погрешно мнение, че енергийният регулатор определя цената на природния газ, а истината е, че Комисията единствено утвърждава цената на природния газ по внесено от „Булгаргаз“ заявление. Ние проверяваме дали заявлението е в съответствие с българското и европейското законодателство, с подзаконовите актове на България, както и с договорите, подписани от „Булгаргаз“ с външните доставчици - Русия и Азербайджан“, заяви той. По отношение на въведения мораториум върху цените на тока, парното и ВиК услугите доц.Иванов призова правителството да потърси механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества, които ще бъдат силно засегнати, тъй като ще трябва да повишат разходите си за закупуване на природен газ поради по-високите му цени, докато в същото време цените на топлинната енергия за потребителите остават непроменени.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. януари 2022 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.  

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.01.2022 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.