Комисията за енергийно и водно регулиране определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори за 2022 г.


17.12.2021

На основание т. 8 от „Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ“, Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение по Протокол № 294, т. 4 от 17.12.2021 г., определя следните коефициенти на обслужване за дейността на енергийните предприятия, които да се прилагат за 2022 г.:

  1. Пренос и разпределение на електрическа енергия       – 0,26;
  2. Пренос на топлинна енергия                                                – 0,19;
  3. Разпределение на природен газ                                           – 0,14.