Новини

Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол № 294 от 17


17.12.2021