Новини

2-ия Европейски форум за регулиране на водните услуги обсъди ролята на националните регулаторни органи за постигане на целите на Зелената сделка на ЕС във водния сектор


03.12.2021

На 1 декември 2021 г. Вторият европейски форум за регулиране на водните услуги (EFRWS) беше домакин на повече от 40 лектори от цяла Европа. Участниците обсъдиха целите на Зелената сделка на ЕС във водния сектор и как националните регулаторни органи и съответните инструменти могат да подкрепят тяхното постигане.

От страна на Комисията за енергийно и водно регулиране във Втория европейски форум участва директорът на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ д-р Ивайло Касчиев. В рамките на Първия тематичен панел „Зелената сделка и водния сектор“ той представи доклад за въздействието на законодателството на ЕС в България.

Вторият EFRWS, който се проведе под патронажа на Европейската комисия, постави акцент върху екологичната устойчивост, иновациите и неотложната необходимост да се гарантира пълно съответствие със законодателството на ЕС за водите.

В рамките на дискусиите на форума беше подчертано, че законодателството за водите на Европейския съюз е много различно от това за другите сектори, като например енергетиката. Причините за това са две. На първо място, фрагментацията е естествена последица от териториалността на водоизточниците и това създава по-голяма трудност при създаването на междусистемни връзки (дори в рамките на географските граници на всяка държава има значителни вътрешни различия). На второ място, липсва дефиниране на общи и споделени принципи за развитие на система от правила и планиране на услуги и инвестиции.

Недостигът на вода поради сушата вече е сериозен проблем в Европа. Следователно, устойчивото управление на водите трябва да се превърне в общ приоритет в целия ЕС.

Можем ли да стигнем до там?

Кои държави са напред и кои изостават?

На 19 ноември Европейската агенция по околна среда EEA публикува актуализирани данни относно степента на съответствие на европейските страни с изискванията на UWWTD директивата за събиране и пречистване на отпадъчни води. Данните, достъпни на https://www.eea.europa.eu/highlights/waste-water-treatment-improves-in, все още показват хетерогенно пресичане между различните страни, макар и с големи темпове на подобрение, регистрирани в годините 2014, 2016 и 2018 г.

Страните отличници със степен на съответствие от 100% са Австрия, Германия, Люксембург и Холандия.  Средният процент на съответствие от всички страни от ЕС е 76%.   

WAREG, мрежата на европейските регулатори в сектора на питейната вода и отпадъчните води, обработи данните на EEA, като ги обобщи за страните от ЕС, включени в нейната мрежа, и страните извън нея. Анализът показа, че съотношението между броя на жителите с услуга, която не е в съответствие със законодателството на ЕС, и жителите, които вместо това се възползват от адекватни стандарти за обслужване, е значително намалено от 2014 до 2018 г.

Общо бе мнението на участниците във Втория форум, че националните регулаторни органи имат централна роля при определянето на стимули и санкции за мениджърите при изготвяне на ефективни и ефикасни инвестиционни планове. Управлението на водите има високи разходи и регулаторите поддържат баланса между нуждите на системата и въздействието върху потребителите в съответствие с принципите „пълно възстановяване на разходите“ и „замърсителят плаща“. Тези въпроси в голяма степен са свързани със зеления преход, следващото ЕС поколение и изборите, направени в цяла Европа във водния сектор.

Поради тази причина, органите на 31 европейски и неевропейски държави решиха да обсъдят проблемите на околната среда и правилния баланс между нуждите на потребителите, социалната достъпност, индустриалните иновации и ефективните разходи по време на 2-ия Европейски форум за регулиране на водните услуги (online at https://www.wareg.org/efrws/efrws-2021/).