Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


11.11.2021

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения, с които се издават лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ по внесени заявления от две енергийни дружества - ЧЕЗ, а.с и „НОРДИКА ОЙЛ“ ЕООД.   Лицензиите са издадени за срок от 10 години.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

Регулаторът одобри и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на двете дружества лицензии, както и бизнес плановете им за периода 2021-2025 г.

С приетите решения общият брой на енергийните дружества с издадени от Комисията   лицензии за дейността „търговия с природен газ“ е 36.

Енергийният регулатор прие и решения за издаване на лицензии по внесени заявления от три енергийни дружества – „АИК Енерджи Румъния“ СРЛ - за дейността „търговия с електрическа енергия“, „Търговска компания на възобновяема енергия“ ООД - за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „Енерджи Маркет Глобал“ ООД - за изменение/допълнение на лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“. С отделни решения бяха одобрени и бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 г.