Новини

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


05.11.2021

Промените в двата нормативни акта са в изпълнение на ангажиментите на регулатора за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени на електроенергията върху небитовите потребители

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществени обсъждания на проекти за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ, Правилата/ и на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектите и докладите на работните групи бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. Поради извънредната епидемична обстановка обществените обсъждания бяха проведени дистанционно, с пряко и виртуално участие на заинтересованите лица чрез Програмата за комуникации Skype. В обсъжданията участваха представители на Министерство на енергетиката, Българската независима енергийна борса, ЕСО, ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про, АСЕП, Българската ветроенергийна асоциация, Асоциация „Хидроенергия“, Мост Енерджи, Токи Пауър и др. енергийни дружества.

Промените в ПТЕЕ и в ПРОБПЕЕ бяха обявени на 6.10.2021 г. на съвместен брифинг на председателя на КЕВР и министъра на енергетиката Андрей Живков в изпълнение на мерките, обявени от правителството и енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

 С проекта за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия се цели привеждането на нормативния акт в съответствие с промените в Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г. и ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г. Създават се необходимите нормативни предпоставки за реалното участие на производителите от ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 500 kW до 1 MW на организирания борсов и на балансиращия пазар на електрическа енергия. С измененията в глава пета от Правилата се регламентират ясни правила и условия за участие на тези производители на електроенергийната борса, се посочва в доклада на работната група. Предлага се отмяна на разпоредбите за обединение на стандартни и/или комбинирани балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент, което цели облекчаване и опростяване работата на независимия преносен оператор при администрирането на балансиращите групи, както и преодоляване на сложните и често спорни отношения в рамките на такива обединения. Премахват се в значителна степен съществуващите в практиката спорни моменти и неясноти по отношение правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция, както и се регламентират условията и начина на първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени на производител. Регламентира се и преминаването на членовете на балансираща група от съществуващ координатов към нов, в случаите на преобразуване и прехвърляне на търговско предприятие на съществуващ координатор.

В доклада на работната група се подчертава, че в резултат на измененията и допълненията в Правилата за търговия с електрическа енергия ще се създадат необходимите условия за фактическото участие на производителите от ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 500 kW до 1 MW на организирания борсов пазар, което ще увеличи неговата ликвидност и стабилност. По-високите търгувани обеми ще доведат съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник. По този начин ще се насърчи конкуренцията между доставчици, съответно клиенти и ще се повиши доверието на всички в пазара на електрическа енергия и неговата надеждност и прозрачност, смятат експертите на Комисията. Според тях с премахването на възможността за обединение на стандартни и/или комбинирани балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент ще се постигне сходна степен на оптимизиране на разходите за балансиране, но при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. С предлаганите изменения по отношение правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция се внася по-голяма яснота в отношенията между основния доставчик/координатор на балансираща група, доставчика от последна инстанция, крайния клиент и оператора на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа. Избягват се случаите, в които в противоречие с изискванията и целта на чл. 95а от Закона за енергетиката крайни клиенти остават за значителен период от време без доставчик на електрическа енергия за времето от прекратяване на доставката от основния доставчик до регистрацията им при доставчик от последна инстанция.

На проведеното общественото обсъждане участниците подкрепиха необходимостта от промени в ПТТЕ с цел реформиране на пазара на балансираща енергия. От страна на Министерство на енергетиката и Българската асоциация на стопанските потребители беше изразена подкрепа за предлаганите промени в ПТЕЕ като беше подчертано, че това са конкретни мерки в полза на потребителите, с които се повишава прозрачността на пазара и се постига равнопоставеност между участниците в него. Същевременно голяма част от изказалите се възразиха срещу промените в ПТЕЕ, с които отпада възможността за обединение на участниците в стандартни и комбинирани балансиращи групи с общ финансов сетълмент. Според тях това ще доведе до увеличаване на разходите на потребители и производители на електрическа енергия и ще наруши функционирането на свободния пазар. Те смятат, че по този начин няма да бъдат постигнати целите на обявените антикризисни мерки за намаляване на високите борсови цени. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ в КЕВР Пламен Младеновски заяви, че липсата или ограничаването на подобни обединения ще доведе до намаляване на цената за недостиг с около 15%-20% за всички пазарни участници. Това са доказали резултатите от извършените съвместно с ЕСО симулации на сетълмент без обединения.

На второ обществено обсъждане Комисията обсъди доклад на работната група във връзка с изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/, внесени от оператора на организирания борсов пазар.

В доклада на работната група се подчертава, че в резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране, е установена необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарен сегмент Двустранни договори“ и на пазарен сегмент „Ден напред“. Създава се сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент „Ден напред“. Приемането и прилагането на промените в ПРОБПЕЕ ще допринесе за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигури на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти, се подчертава в доклада на работната група.

В проведеното обществено обсъждане се включиха представители на Министерство на енергетиката, БНЕБ, ЧЕЗ, Българската ветроенергийна асоциация, Мост Енерджи и Българската асоциация на стопанските потребители. Повечето от тях заявиха, че ще изразят отношение в писмените становища, които ще депозират в КЕВР. От страна на Министерството на енергетиката беше потвърдена подкрепа на предлаганите промени в ПРОБПЕЕ. Посочено беше, че е необходимо БНЕБ да осигури техническа възможност кривите на цените за търсене и предлагане да включват не само офертите в българската пазарна зона, но и в съседните пазарни зони, което ще повиши прозрачността на борсовата търговия. От работната група заявиха, че през следващите месеци БНЕБ следва да осигури техническа възможност кривите на цените за търсенето и предлагането да отразяват потоците на каплинга.

В съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по двата проекта.

Решенията на регулатора за приемане на измененията и допълненията на Правилата за търговия с електрическа енергия и на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъде взето на закрити заседания на 25.11.2021 г., след което двата нормативни акта ще бъдат изпратени за публикуване в „Държавен вестник“.