Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г.


28.10.2021

Очакванията на регулатора са на 1 ноември да бъде утвърдена по-ниска цена на природния газ в сравнение с предложената в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.10.2021 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

 След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 ноември 2021 г. да бъде в размер на 124,76 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена е 94,54 лв./MWh.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов направи анализ на динамиката на цените на природния газ на европейските пазари и прогнозира, че в резултат на лекото понижение през последните дни, цената на синьото гориво за българския пазар за м. ноември се очаква да бъде по-ниска от предложената в заявлението на дружеството. Разчетите на обществения доставчик показват, че тази цена ще бъде с 30 на сто по-ниска от цените на европейските газови борси. Пояснено беше, че всички необходими количества за българските потребители са гарантирани, като важен фактор за това са и нагнетените количества природен газ в ПГХ "Чирен", които са с 15% по-големи в сравнение със същия период на 2020 г. Николай Павлов подчерта, че въпреки  забавянето на изграждането на интерконектора IGB дружеството внася максимално възможни количества по договора с Азербайджан. Те влизат в ценовия микс и осигуряват ценови ползи за потребителите.

По повод на изнесените от „Булгаргаз“ ЕАД данни председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изтъкна, че благодарение на различните ценови формули доставяният природен газ от Азербайджан е значително по-евтин в сравнение с цената по договора с „Газпром экспорт“, което е благоприятно за потребителите у нас. Като важен фактор, който може да промени ценовия тренд на европейските борси, председателят на КЕВР посочи вчерашното официално изявление на най-високо ниво от страна на Русия, с което се разпорежда от 8.11.2021 г. „Газпром“ да увеличи газовите доставки с цел запълване на газовите хранилища в Европа. „Регулаторът очаква актуализираната цена, която на 1 ноември т.г „Булгаргаз“ ще внесе за утвърждаване от КЕВР, да бъде по-ниска в сравнение с първоначално предложената в заявлението на дружеството от 11.10.2021 г.“, заяви в заключение доц. Иванов.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. ноември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец ноември 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.11.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.