Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА НА „ЕСО” ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030 г.


26.10.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции докладът на работната група за одобряване на Десетгодишния план на „ЕСО” ЕАД беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, обсъждането беше проведено от разстояние, с пряко виртуално участие на заинтересованите страни чрез Програмата за комуникации Skype.  В него участваха  представители на НЕК ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД и „ЕСО“ ЕАД.

Съгласно чл. 21, ал. 3, т. 8 от Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на електропреносни системи на територията на Европейския съюз е предвидено и в чл. 22 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (Директива 2009/72/ЕО).

Десетгодишният план за периода 2021-2030 г. съдържа информация за основната инфраструктура за пренос на електрическа енергия, която се предвижда за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация през следващите десет години. В документа  е заложено своевременно изграждане и въвеждане в експлоатация на нови елементи на електропреносната мрежа за икономична и сигурна работа на електроенергийната система, при спазване на критериите за сигурност и на действащите стандарти за качество на снабдяването с електрическа енергия. Планът включва анализ на потреблението на електрическа енергия и прогноза за развитие на електрическите товари до 2030 г., както и проектите за развитие на електропреносната мрежа и оценка на необходимите инвестиции за нейното развитие.

През следващите десет години операторът на електропреносната мрежа планира да направи инвестиции в размер на 1,727 703 млрд. лв. като за периода 2021-2023 г. те са в размер на 484 692 000 лв. или 28,15 на сто от общия размер на инвестициите, посочени в плана. Предвидените инвестиции за 2021 г. са 214 345 000 лева, за 2022 г. - 138 082 000 лв, а за 2023 г. - 132 265 000 лева. В доклада на работната група се изразява становището, че ЕСО ще разполага с достатъчно средства за изпълнение на инвестиционната си програма, ще бъде в състояние да покрива текущите си задължения, както и да обслужва дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Във връзка с прогнозното брутно потребление в Плана е заложено, че до 2030 г. то няма да надвиши 42 978 гигаватчаса. Очакванията са абсолютният максимален електрически товар  през 2030 г. да бъде 8070 мегаватчаса,  максималният товар за среден работен ден - 7606 мегаватчаса, а делът на енергията от ВЕИ - да надхвърли 20,8 процента от брутното електропотребление. Съгласно анализите на ЕСО провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на националните индикативни цели, като вместо инвестиции в изграждане на нови ВЕИ е възможно да се направят инвестиции за намаляване на енергийния интензитет. Посочва се, че изпълнението на посоченото в плана развитие на електропреносната мрежа за периода 2021-2030 г. дава необходимата сигурност на електропренасянето при нормални и ремонтни схеми, включително необходимия обмен на електроенергия със съседните държави.

В заключение в Плана на ЕСО ЕАД се подчертава, че реализацията на планираното развитие на преносната мрежа ще повиши енергийната ефективност на електропреносната мрежа, ще намали технологичните разходи и ще даде възможност за подобряване на условията за търговия с електроенергия. Повишената преносна способност на мрежата ще подпомогне присъединяване на генериращи модули от системно значение и на инсталации за децентрализирано производство на електроенергия.

На общественото обсъждане представителите на електроразпределителните дружества изразиха принципно одобрение на представения Десетгодишен план. От страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД беше поставен въпроса в Плана на ЕСО след 2022 г. да бъде включено изграждането на допълнителни енергийни мощности около София, което ще повиши способността за присъединяване на по-големи мощности, както и на нови клиенти.

В двуседмичен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища и предложения по доклада на работната група относно Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2021-2030 г. на „ЕСО” ЕАД.

Окончателното решение на КЕВР за одобряване на документа ще бъде взето на заседание на 18.11.2021 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.