ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЕ НА „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ С УСЛОВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ


13.10.2021

Доц. Иван Иванов: „Категоричното становище на регулатора е пускането на газопровода IGB в търговска експлоатация да стане до края на м. юни 2022 г.“

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на доклад във връзка с внесено заявление от „Ай Си Джи Би“ АД /ICGB/ за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект. Разгледани бяха и предложените от дружеството Правила за работа с потребителите на „Ай Си Джи Би“ АД. Съгласно решение на КЕВР, продиктувано от противоепидемичните мерки, заседанието беше проведено с дистанционно участие на заявителя, посредством системата за комуникации Skype. От страна на дружеството в заседанието участва изпълнителния директор Теодора Георгиева.

В заявлението на „Ай Си Джи Би“ АД , което е съвместно инвестиционно дружество с  акционери с равни дялове  „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50%) и „IGI Poseidon“ S.A. (50%), се иска издаване на лицензия за срок от 35 г. за осъществяване на дейността "пренос на природен газ". Лицензионната дейност ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект – междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). IGB „Комотини-Стара Загора“ е с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия. Новият интерконектор ще свързва пряко националните газопреносни системи на Р Гърция и Р България като предвиденият първоначален капацитет е 3 млрд. м3/г., а максималния – до 5 млрд. м3/г., при наличие на пазарен интерес. Очаква се строителството да завърши до края на 2021 г., като газопроводът IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.

 „Ай Си Джи Би“ АД е посочило, че финансирането на проекта е изцяло осигурено, като част от него е от акционерите, а останалата част – съфинансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по Европейската енергийна програма за възстановяване и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Необходимите инвестиции възлизат на 248,9 млн. евро, без ДДС.

След извършен цялостен правен, икономически и финансов  анализ на представените данни в бизнес плана на дружеството за периода 2021-2026 г. /инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма, прогнозни приходи и разходи/ в доклада се посочва, че дейността, свързана с изграждане и експлоатация на газопровода IGB е ресурсно, технически и финансово осигурена, което гарантира успешното свързване на газопреносните системи на Р България и Р Гърция и диверсификация на източниците на доставка на природен газ в региона. На откритото заседание, което беше проведено дистанционно чрез системата Skype, изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ АД заяви, че докладът представя обективно данните в заявлението на дружеството.

„Категоричното становище на регулатора е, че по никакъв начин не трябва да има промяна както в срока за изграждане на енергийния обект – 31.12.2021 г., така и в срока за пускането на газопровода IGB в търговска експлоатация – до края на м. юни 2022 г. Не по-късно от 1.07.2022 г. интерконекторът следва да започне реален пренос на договорените количества природен газ от Азербайджан, което е от особена важност за националната енергийна сигурност на България с оглед на благоприятните цени от този доставчик“, заяви на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Той  изрази убедеността си, че това ще доведе до значително намаление на цените за българския пазар, които в момента са зависими в голяма степен от високите котировки на европейските газови пазари. Доц. Иванов увери, че Комисията очаква от „Ай Си Джи Би“ АД да депозира и заявление за сертифициране като оператор на газопреносна система, което е следващата необходима стъпка след получаването на лицензия за „пренос на природен газ“. В духа на досегашното си отлично сътрудничество енергийните регулатори на България и Гърция ще се произнесат по заявлението, като по този начин ще изпълнят последните си ангажименти за реализацията на интерконектора, заяви той.

В отговор изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ АД отбеляза, че дружеството прави всичко необходимо за изпълнение на предварителните изисквания преди пускането на газопровода в експлоатация. Като следващи важни стъпки бяха посочени внасянето на заявление за сертифициране на дружеството като оператор на газопреносна система, което следва да бъде одобрено от двата енергийни регулатора, както и от ЕК, приемането на промени в Устава и др. Изнесена беше информация за хода на строителните дейности по газопровода, като беше посочен ангажиментът на изпълнителя те да приключат до края на 2021 г. и да бъде спазен срока на пускане в търговска експлоатация от 1.07.2022 г.

Решение по заявлението на „Ай Си Джи Би“ АД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ Комисията ще приеме на закрито заседание на 28.10.2021 г.

С оглед осигуряване на публичност откритото засеедание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.