ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


13.10.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка с подадено заявление от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД  за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритото заседание беше проведено от разстояние, с пряко виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype. От страна на заявителя  участва изпълнителният директор на топлофикационното дружество  Денислав Денчев.

Заявлението за промяна на лицензията на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 61 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Дружеството е поискало изменение на лицензията по отношение на енергийния обект, като бъде извършена промяна в приложение № 1 поради подмяна на двигател и генератор на Когенератор № 5. Съгласно нормативните изисквания при промяна на техническите характеристики на основно съоръжение за изпълнение на лицензионната дейност по производство на електрическа и топлинна енергия, всяко лицензирано дружество е задължено да поиска изменение на лицензията си, при което се актуализира единствено Приложението към нея.

Анализът в доклада на работната група потвърждава, че замяната на когенератор № 5 с по-нов модел когенератор, произведен през 2019 г. няма да доведе до промени в експлоатацията на енергийния обект и той ще продължи да произвежда електрическа и топлинна енергия при запазване качеството, непрекъснатостта и ефективността на предоставяната топлофикационна услуга на клиентите.  Обновената генерираща мощност разполага с последна модификация на управлението на производството на електрическа и топлинна енергия, има по-висок коефициент на полезно действие при производство на електрическа енергия и с по-ниски експлоатационни разходи.

На откритото заседание изпълнителният директор на топлофикационното дружество заяви, че приема изводите и констатациите в доклада на работната група.

КЕВР ще вземе окончателно решение по внесеното от  „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД заявление за изменение на лицензията за „производство на електрическа и топлинна енергия“ на заседание на 20.10.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.