Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


06.10.2021

Обсъден беше и проект за Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД“

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади по внесени заявления на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. и „ДХТ Интернешънъл“ С.А за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ и на проекти на Правила за работа с потребители на енергийни услуги на двете дружества. На отделно заседание Комисията разгледа и предложен от „Електроразпределение Север“ АД“ проект на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на дружеството.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите на работните групи по постъпилите заявления бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритите заседания бяха проведени от разстояние, с пряко виртуално участие на заявителите чрез Програмата за комуникации Skype.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

Досега Комисията е издала лицензии за търговия с природен газ на 30 енергийни дружества.

След извършен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на  дружествата-заявители да извършват дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, са изготвени доклади, в които се посочва, че исканите от тях лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.

На откритите заседания представителите на „АИК Енерджи Румъния“ С.Р.Л. и „ДХТ Интернешънъл“ С.А. изразиха съгласие с изводите и констатациите в докладите на работните групи.

Решения във връзка със заявленията на двете дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ КЕВР ще вземе на закрито заседание на 14.10.2021 г.

Комисията проведе и открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група във връзка с заявление за одобряване на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север АД“. Упълномощеният представител на дружеството изрази съгласие със заключенията в доклада като предложи промени в отделни текстове, насочени към облекчаване на работата с клиентите. Предложенията ще бъдат внесени в писмен вид, след което Комисията ще излезе с мотивирано становище по тях в проекта за решение.

Окончателно решение във връзка със заявлението за одобряване на Общите условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север АД“ Комисията ще вземе на закрито заседание на 10.11.2021 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.