Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


24.09.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади по внесени заявления от десет енергийни дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Обсъдени бяха заявленията на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А, „Мост Енерджи Газ“ ООД И „Микс газ Груп“ ООД. Към заявленията всяко дружество е представило и проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, който е приложение към лицензията за търговия с природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите на работните групи по постъпилите заявления бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритите заседания бяха проведени от разстояние, с пряко виртуално участие на заявителите чрез Програмата за комуникации Skype.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, са изготвени доклади, в които се посочва, че исканите от тях лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.

На откритите заседания представителите на дружествата-заявители изразиха съгласие с изводите и констатациите в докладите на работните групи. С писмо до Комисията от „Мост Енерджи Газ“ ООД беше потвърдено, че дружеството също няма възражения по доклада.

Решения във връзка със заявленията на десетте дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ КЕВР ще вземе на закрито заседание на 29.09.2021 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.