Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕТ ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


23.09.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади по внесени заявления от пет енергийни дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Обсъдени бяха заявленията на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, „Колмар НЛ“ ЕООД, „Колмар България“ ЕООД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД. Към заявленията  всяко дружество е представило и проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, който е приложение към лицензията за търговия с природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите на работните групи по постъпилите заявления бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. При спазване на въведените противоепидемични мерки присъствено участва упълномощен представител на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, „Колмар НЛ“ ЕООД, „Колмар България“ ЕООД. Представител на дружеството „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД се включи в заседанието от разстояние, чрез Програмата за комуникации Skype.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, са изготвени доклади, в които се посочва, че исканите от тях лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.

На откритите заседания представителите на всички дружества-заявители изразиха съгласието си с изводите и констатациите в докладите на работните групи.

Решения във връзка със заявленията на петте дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ КЕВР ще вземе на закрити заседания на 29.09.2021 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.