РЪКОВОДСТВАТА НА КЕВР И НА „БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ“ ОБСЪДИХА СЪСТОЯНИЕТО НА ВиК СЕКТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР


17.09.2021

Двете институции ще продължат активно да си сътрудничат с цел решаване на проблемите на сектора

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Комисията за енергийно и водно регулиране ще продължат и ще задълбочават доброто сътрудничество между двете институции с цел повишаването на устойчивостта на ВиК сектора, който предоставя услуги от висок обществен интерес, особено в безпрецедентна ситуация на пандемия и извънредна епидемиологична обстановка.

Това бе общото становище на участниците в проведена работна среща между ръководствата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, на която бяха обсъдени текущото състояние на ВиК сектора у нас, възможните краткосрочни и средносрочни мерки и механизми за повишаване на неговата устойчивост, финансовото състояние на дружествата, качеството на предоставяните на потребителите ВиК услуги и подготовката на бизнес плановете на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г. В срещата участваха председателят на регулатора доц. Иван Иванов, членове на Комисията от състав „ВиК“ и директори на дирекции, а от страна на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД - изпълнителният директор на дружеството г-н Илиян Илиев и експерти.

На срещата бяха обсъдени сериозните финансови затруднения на ВиК дружествата, които след последните промени в Закона за енергетиката вече доставят необходимата им електрическа енергия по цени на свободния пазар. В резултат на значителното нарастване на цените както на българската, така и на европейските енергийни борси, тези разходи на дружествата са се увеличили многократно. Същевременно ВиК операторите доставят ВиК услуги на потребителите по регулирани от Комисията цени за 2021 г., в които са заложени по-ниски разходи за електроенергия и това води до влошаване на финансовото им положение. Високите цени на свободния пазар на електроенергия засягат всички ВиК оператори, но особено тежко това се отразява на ВиК дружествата, които поради специфичните географски условия и начина на изграждане на ВиК системите доставят вода на потребителите предимно по помпажен способ. По тази причина делът на разходите им за електроенергия в общите им оперативни разходи е по-висок, стана ясно на срещата.

От страна на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД информираха, че са предприети стъпки за организирано доставяне на електроенергия за дружествата от групата на холдинга, разработват се и мерки за подпомагането на търговските дружества в сегашната трудна за сектора ситуация.

Участниците в срещата обсъдиха и подготовката на бизнес плановете на ВиК дружествата от групата на холдинга за предстоящия нов регулаторен период 2022-2026 г. Общо бе мнението, че динамиката на цените на електроенергията на свободния пазар създава значителни затруднения за адекватното планиране на бъдещите разходи в бизнес плановете на дружествата. От страна на КЕВР беше предоставена информация за започналия преглед на представените от дружествата заявления. С цел оказване на практическа помощ експерти на регулатора предстои да проведат работни обсъждания с всяко дружество-заявител, в резултат на които ВиК дружествата да извършват необходимите корекции в техните бизнес планове.

Подчертавайки ролята на ефективното сътрудничество между институциите участниците в срещата постигнаха съгласие „Български ВиК Холдинг“ ЕАД да осигури методическа подкрепа на ВиК дружествата от групата на холдинга по отношение на прогнозирането на разходите за електроенергия, както и във връзка с всички останали компоненти на бизнес плановете.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за промени в регулаторните правила при последващи изменения и/или преразглеждане на одобрените цени на ВиК услуги през периода 2022-2026 г. Постигнато бе общо съгласие, след като приключи процедурата по одобряване на новите 5-годишни бизнес планове, да бъде предложено изменение в тази част на подзаконовата нормативна уредба към Закона за регулиране на ВиК услугите.