Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


08.09.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за разглеждане на доклади по внесени заявления от десет енергийни дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Обсъдени бяха заявленията на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ, „Арес Трейдинг“ ЕООД, „ВИЕЕ България“ ЕООД, „Свилоза“ АД, „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД, „ОМВ Петром“ СА, „ОМВ България“ ООД, „Неохим“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД. Към заявленията  всяко дружество е представило и проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, който е приложение към лицензията за търговия с природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите на работните групи по постъпилите заявления бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, част от откритите заседания бяха проведени от разстояние, с пряко виртуално участие на заявителите чрез Програмата за комуникации Skype. При спазване на въведените противоепидемични мерки присъствено участваха упълномощени представители на „ВИЕЕ България“ ЕООД, „Свилоза“ АД, „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ, „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД, „Неохим“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, са изготвени доклади, в които се посочва, че исканите от тях лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.

На откритите заседания представителите на всички дружества-заявители изразиха съгласие с изводите и констатациите в докладите на работните групи. Високо беше оценена работата на експертите на регулатора, които в кратки срокове и изцяло коректно са изготвили докладите.

Решения във връзка със заявленията на десетте дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ КЕВР ще вземе на закрити заседания на 24.09.2021 г. и на 28.09.2021 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.