ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


26.08.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания по внесени заявления за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Обсъдени бяха заявленията на дружествата „Акспо България“ ЕАД,  „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, „Булгаргаз” ЕАД и „Овергаз Инк.“ АД, както и внесените от тях Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към лицензиите за търговия с природен газ.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладите на работните групи по постъпилите заявления бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритите заседания бяха проведени дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителите чрез Програмата за комуникации Skype. При спазване на установените противоепидемични мерки присъствено участваха единствено представители на „Акспо България“ ЕАД.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен подробен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко едно дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“, в докладите на работните групи се посочва, че исканите от тях лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за това са, че развитието на пазара на природен газ в България и в региона е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години.

 На откритите заседания всички дружества-заявители изразиха пълното си съгласие с изводите и констатациите в докладите на работните групи. От страна на  „Овергаз Инк.“ АД беше направена молба за допълнително разяснение относно определения 10-годишен срок на лицензията, след като в заявлението е поискано срокът да бъде 35 години. От страна на Комисията беше посочено, че ако дружеството се възползва от правото да внесе писмено становище по този въпрос, Комисията ще изложи своите мотиви в проекта за решение.

Окончателни решения във връзка със заявленията на петте дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ КЕВР ще вземе на закрити заседания на 16.09.2021 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.