Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г.


25.08.2021

Прогнозите са цената на природния газ да бъде с близо 20% по-ниска в сравнение с усреднената цена на европейските газови борси

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 септември 2021 г. да бъде в размер на 67,33 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец август утвърдената от регулатора цена е 57,60 лв./MWh.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов заяви, че предложената в заявлението цена на природния газ е прогнозна и отчита ценообразуващите фактори към 10.08.2021 г. Същевременно той отчете, че цените на европейските газови пазари се повишават и прогнозните цени за доставка през м. септември достигат 42,6 евро/MWh. Към 24.08.2021 г. тези цени са достигнали дори 44 евро/MWh. „Независимо от това цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи за м. септември, се очаква да  бъде с близо 20% по-ниска в сравнение с усреднената цена на европейските газови борси. Благодарение на по-ниските цени за българския пазар за периода от началото на 2021 г. досега за  българските битови потребители и за бизнеса е осигурено ценово предимство в размер на 100 млн. лв.“, каза изпълнителният директор на дружеството. Той изнесе информация и за хода на нагнетяване в ПГХ Чирен като очакванията са към 15.10.2021 г. количествата в него да бъдат с 8 на сто по-големи в сравнение с миналата година.

По повод на изнесените данни председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че действително цените на европейските газови пазари бележат сериозен ръст на фона на колебания в цената на суровия петрол. Посочено беше, че към момента запълването на ПГХ Чирен е на 53%, докато в европейските газови хранилища то е 64% и вероятната причина за това е необходимостта „Булгаргаз“ да използва доставка на природен газ от хранилището през периода на ремонтните дейности по газопровода „Турски поток“ от 22.07 до 29.07.2021 г. Отчитайки, че предложената от „Булгаргаз“ цена за м. септември е с 10-11 евро/MWh по-ниска от цените на фючърсните сделки на европейските пазари за същия месец, доц. Иванов изрази очакване в актуализираното си заявление дружеството да запази това ценово предимство за българските потребители. Заявлението ще бъде внесено в КЕВР на 1.09.2021 г. и ще съдържа отчетна информация за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.08.2021 г., както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. август 2021 г.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. септември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.09.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.