Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ


12.08.2021

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за балансиране на пазара на природен газ /ПБППГ/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът и доклада на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане по дистанционен път чрез системата Skype се включиха единствено  представители на "Булгартрансгаз" ЕАД. Покани за участие бяха изпратени до всички заинтересовани страни - Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на търговците на природен газ и водород, БФИЕК, Асоциация на топлофикационните дружества, Асоциация на индустриалния капитал в България, ICGB и др., но те не се отзоваха. 

В проекта за изменение на ПБППГ, внесен от „Булгартрансгаз“ ЕАД, се посочва, че  в резултат на изпълнението на техническите мероприятия и инвестиционни намерения към настоящия момент експлоатационните съоръжения разполагат с достатъчен капацитет за двупосочно свързване между националната газопреносна мрежа /НГПМ/ и газопреносната мрежа за транзитен пренос /ГМТП/, което позволява  обединяването на двете мрежи, съответно на двете балансови зони, в една. Промяната се предвижда да влезе в сила от началото на газовата 2021/2022 година. В резултат от приемане на измененията в ПБППГ ще се осигури възможност чрез създаването на единна балансова зона, респективно една Виртуална търговска точка, ползвателите на мрежата да управляват по-ефикасно балансовите си портфейли, което ще доведе до повишаване конкурентността и до по-висока ликвидност на пазара на природен газ.

На общественото обсъждане от „Булгартрансгаз“ ЕАД изразиха съгласието си с изводите в доклада на работната група и заявиха, че промените в Правилата са стъпка към отварянето на пазара, тъй като за ползвателите на газопреносните мрежи вече няма задължение и необходимост да резервират капацитет на трансферна точка. Техните балансови позиции ще се формират на входни и изходни точки на двете газопреносни мрежи в една обща балансова зона. Уточнено беше, че вече е извършено техническо свързване близо до компресорна станция "Вълчи дол". По този начин е увеличен броя на връзките, което спомага да бъдат трансферирани търговски количества природен газ между двете мрежи. 
В 14-дневен срок всички заинтересовани страни имат възможност да внесат в Комисията писмени становища по проекта за изменение и допълнение на ПБППГ. Окончателно решение КЕВР ще вземе  на закрито заседание на 16.09.2021 г.

В изпълнение на провежданата политика за публичност и прозрачност общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.