Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 г.


11.08.2021

 

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2021-2030 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД, внесен със заявление от газопреносния оператор. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане по дистанционен път чрез системата Skype се включиха единствено   представители на "Булгартрансгаз" ЕАД. Покани за участие бяха изпратени до всички заинтересовани страни - Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Асоциация „Природен газ“, Асоциация на търговците на природен газ, IGB и др., но те не се отзоваха. 

"Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година.  

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" се посочва, че неговите цели са повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура,  посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона, както и за изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. В тази насока за периода са предвидени инвестиции в размер на над 2,986 млрд лева /без ДДС/. Наред с изграждането на нови газопроводни отклонения, чрез които се създават условия за ускоряване на газификацията в страната със съответните икономически, социални, екологични и др. ползи за местното население, за първи път в приоритетите за инвестиционната дейност е включено изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Очакваният резултат от изпълнението на Плана е значително повишаване на качеството и обема на предлаганите от дружеството услуги, свързани с транспортирането и съхранението на природен газ, и е в пряка връзка с превръщането на България в значим регионален газов център - хъб, създаващ технически възможности за вход и изход на потоци природен газ от разнообразни източници и по нови маршрути.

Важен акцент в Десетгодишния план на Булгартрансгаз" е осигуряването на възможност за развитие на конкурентен газов пазар и за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, което ще допринесе за намаляване на енергийната зависимост на страната и открива възможност за създаване на регионална газова борса, в т.ч. спот пазар. Това ще бъде постигнато чрез изграждане на  съоръжения за свързване на съществуващата газопреносна инфраструктура с бъдещите трансевропейски газови коридори и с проектите от Южния газов коридор. Гарантирането на сигурността на доставките на природен газ е планирано да се реализира чрез инвестиции в изграждане на междусистемни връзки за осигуряване на свързаност с други газопреносни мрежи, както и чрез инвестиции за разширяване на подземното газово хранилище в Чирен. 

Съгласно Плана за дружеството приоритет остава реализирането на проектите от Газов хъб "Балкан", който има потенциала да свърже основните газови проекти в Югоизточна Европа, гарантирайки прозрачен и недискриминационен достъп на всички потенциални участници на пазара.   

В периода до 2024 г. Булгартрансгаз" планира поетапно разширение на ПГХ "Чирен" за осигуряване на  допълнителен обем за съхранение, което ще насърчи търговията с природен газ, ще повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар. Разширението е в синергия и с проекта за LNG терминал край Александруполис и ще даде възможност на търговците и потребителите на газ в региона да се възползват от динамичното развитие и конкурентните предимства, осигурявани от пазара на втечнен природен газ.
         На общественото обсъждане представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД заявиха, че реализацията на планираните дейности в Десетгодишния План ще допринесе за развитие на конкуренцията в търговията с природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на страната.

Окончателно решение за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2021-2030 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД Комисията ще вземе на закрито заседание на 09.09.2021 г.