Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ


14.06.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност  проектът на Методика и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради извънредната епидемична обстановка общественото обсъждане беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие  на заинтересованите лица чрез Програмата за комуникации Skype. В обсъждането участваха  представители на НЕК ЕАД и на трите електроразпределителни дружества – „ЧЕЗ Електроразпределение България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД и „Енерго-Про Продажби“ АД.

В доклада на работната група се посочва, че действащата сега методика регламентира начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /ДПИ/, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство, тъй като предвижда закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на ДПИ да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества.  Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (чл. 100, ал. 1 от ЗЕ) тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници. Противоречията със законовите текстове са съществени и налагат приемането на изцяло нов акт, с който да се преуреди начина на определяне на цените на ДПИ в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара, се подчертава в доклада.

С проекта на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция се цели регламентирането на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които да отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите. В тази връзка е необходимо индиректно, тоест чрез риск от претърпяване на финансова загуба, да се отнеме възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара, се изтъква в доклада. Същевременно се допуска   известен толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. С предложения проект се цели и създаването на условия КЕВР да може бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ.

Сред очакваните резултати от прилагането на новата Методика е обвързването на цената за доставка на ДПИ с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на БНЕБ и с цените за недостиг на балансиращия пазар да гарантира, че заплащаните от клиентите цени ще бъдат във всеки един момент значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този доставчик.  Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата. По този начин се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти. Създава се и възможност КЕВР безпротиворечиво да упражнява своите правомощия, въведени по отношение на определяне на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ.

На проведеното общественото обсъждане представителите на дружествата изразиха подкрепа на целите и на принципите в новата Методика – въвеждането на по-ясни правила и справедливи механизми за определяне на цената на електроенергията на ДПИ. Поставени бяха и някои въпроси, свързани с начина, по който ще се формира цената на ДПИ, размера на компонентата за покриване на разходите на дружествата и др. В отговор на поставените въпроси ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ в КЕВР Пламен Младеновски поясни, че образуването на цената на ДПИ следва модела на пазара – цена „борса плюс“. Цената  ще се формира почасово в зависимост от профила на потребление на клиентите и ще се фактурира по цени на енергийната борса. Според него фиксираната компонента от 5% е в достатъчен размер и ще покрива направените от дружествата разходи.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение.  Решението ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.06.2021 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на институциите, общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.