Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИТЕ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2021 г.


07.06.2021

Окончателното решение на регулатора ще бъде взето на 1 юли 2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект за решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2021 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът за решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради извънредната епидемична обстановка общественото обсъждане беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие  на заинтересованите лица чрез Програмата за комуникации Skype. В обсъждането участваха Омбудсманът на Р България доц. Диана Ковачева и Мая Манолова, председател на Гражданско движение „Изправи се.бг“.

След извършения регулаторен преглед на дружествата и прилагане на ценообразуващия модел в проекта на решение за всяко от тях е изчислена годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2021 г. За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 93,79 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 95,67 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 78,56 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 78,70 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 93,43 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 86,68 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 98,84 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 94,20 лв./MWh.

Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип като  прогнозира основните ценообразуващи елементи в разходите на дружествата, които участват при определяне на крайната цена – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са извършени след обстойно проучване на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ и петрол въз основа на сключените фючърсни сделки за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии. От края на 2020 г. природния газ и въглеродните емисии бележат рязък скок, което влияе пряко върху разходите на дружествата за производство на топлинна енергия. От началото на 2021 г. цената на природния газ е нараснала с близо 40 на сто, а цените на емисиите надхвърлят над два пъти прогнозните цени, заложени от регулатора за настоящия регулаторен период - при заложена цена от 22 евро/тон, цените вече надхвърлят 48-49 евро/тон.

На общественото обсъждане Омбудсманът се обяви срещу повишаването от 1.07.2021 г. на цените на топлинната енергия на всички топлофикационни дружества и заяви, че регулаторът не защитава интересите на потребителите.  Общественият защитник се обяви за промяна на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, тъй като поради разликата между прогнозната и отчетената цена на природния газ през изминалия ценови период потребителите са субсидирали със сметките си топлофикациите. Представителят на „Изправи се.бг“ Мая Манолова оцени предвидените от 1.07 цени на топлинната енергия като необосновани, непрозрачни и определени по критерии, които не са обективни.

От страна на работната група беше пояснено, че Комисията работи в условия на прозрачност и извършва ценообразуването по ясни и обективни критерии и всички ценообразуващи фактори, взети предвид, са публично достъпни.  Подчертано беше, че тъй като цените са за бъдещ времеви период КЕВР е длъжна да прогнозира ценообразуващите елементи, които участват при определянето на крайната цена. Прогнозите са извършени след като са проучени цените и тенденциите на  международни газови пазари и на платформите за търговия с въглеродни емисии и въз основа на сключените фючърсни сделки за година напред по тримесечия.  Изтъкнато беше, че стремежът на Комисията е да балансира интересите както на потребителите, така и на енергийните предприятия.

Председателят на регулатора доц. Иван Иванов защити начинът на формиране на цените на топлоенергията, които са свързани с цените на природния газ и на въглеродните емисии. Обяснено беше, че определянето на средна прогнозна годишна цена не е прищявка на Комисията, а е продиктувано от невъзможността топлофикациите да отчитат ежемесечно доставяната на всеки потребител топлинна енергия. Според него този проблем ще отпадне след 2027 г., когато всички потребители трябва да имат уреди с дистанционно отчитане, което ще позволи те да заплащат по реално, а не по прогнозно  потребление. Същевременно доц. Иванов посочи, че близо 75 на сто от цената на топлофикационната услуга се формира въз основа на разходи за закупуване на природен газ и на въглеродни емисии. „Никой не е в състояние да влияе върху тези цени, формиращи се на международните пазари и регулаторът следва да ги отрази изцяло и обективно в ценовото си решение. Комисията изготвя консервативна прогноза и не отчита най-високата им стойност, а на база на изследвания на тенденциите се старае да определи една по-приемлива тяхна цена“, заяви доц. Иванов. Той беше категоричен, че при наличие на надвзет приход от всяко топлофикационно дружество Комисията извършва корекции като с формираната разлика потиска цената за потребителите за следващата година. Председателят на регулатора се ангажира в своето финално решение на 1.07.2021 г. Комисията до отрази актуалните котировки на природния газ и на въглеродните квоти.

Комисията проведе обществено обсъждане и по проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г.  В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът на решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В общественото обсъждане участваха Омбудсманът на РБългария доц. Диана Ковачева, Мая Манолова, председател на Гражданско движение „Изправи се.бг“ и представители на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

 След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители и за дребния бизнес на регулиран пазар е в размер на 3,02 %. За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено увеличение на крайната цена на електроенергията с 4,17 %, на ЕВН – с 2,38 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 2,13 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката "Задължение към обществото".

На общественото обсъждане Омбудсманът доц. Д.Ковачева възрази срещу предлаганото от регулатора  увеличение на цената на електрическата енергия за битовите потребители в условията на пандемична обстановка и икономическа криза. Според нея  повишенията на цените не са обвързани с качеството на предоставената услуга като в същото време липсва информация за резултатите от извършените проверки на енергийните дружества. Мая Манолова от Гражданско движение „Изправи се.бг“ също се обяви срещу предлаганото повишаване на цените на електроенергията като необосновано и неотчитащо баланса на интересите на потребителите и дружествата. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ Пламен Младеновски подчерта, че КЕВР прилага регулаторни методи, които са утвърдени и прилагани от регулаторите във всички страни. През следващите дни Комисията предстои да приеме докладите от извършените годишни проверки на ЕРП за направените от тях инвестиции, което ще бъде отразено във финалното ценово решение на 1.07.2021 г. Според Пл.Младеновски е справедливо качеството на електроенергията и на обслужването на клиентите да намират отражение в крайните цени и в тази връзка Комисията извършва тематични проверки в районите с най-висок процент жалби и сигнали и при установени нарушения издава актове и прави задължителни предписания.  Той информира, че от тази година Комисията прилага нова методика, записана в променените Общи условия на дружествата. Промените предвиждат при установени влошени показатели да се коригират цените на потребителите в конкретните райони с нарушения на качеството, а не на цялата лицензионна територия на ЕРП.

Преди провеждането на обществените обсъждания, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 02.06.2021 г. Комисията проведе открити заседания, на които бяха обсъдени докладите на работните групи за цени за новия регулаторен период от 1.07.2021 г. в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“. В тях от разстояние участваха представители на енергийните дружества-заявители, които изразиха становища по представените доклади.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си ценово решение. Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021-30.06.2022 г. Комисията ще вземе на 1.07.2021 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на институциите, обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.