КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕНИ В СЕКТОРИТЕ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД ОТ 1.07.2021 г.


02.06.2021

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2021 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите   докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради извънредната епидемична откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на дружествата-заявители чрез Програмата за комуникации Skype. В заседанието от разстояние участваха представители на топлофикационни дружества от цялата страна – „Топлофикация-София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ АД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ АД, „Брикел“ АД, ТЕЦ „Горна Оряховица“ ЕАД,  ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД и „Топлофикация Петрич“.

След извършения регулаторен преглед на дружествата и прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на Комисията за всяко от тях е изчислена годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2021 г. За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна прогнозна цена  на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 93,79 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 95,67 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 78,56 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 78,70 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД - 93,43 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД - 86,68 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД - 98,84 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД - 94,20 лв./MWh.

Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип като  прогнозира основните ценообразуващи елементи в разходите на дружествата, които участват при определяне на крайната цена – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са извършени след обстойно проучване на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ и петрол въз основа на сключените фючърсни сделки за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии. От края на 2020 г. природния газ и въглеродните емисии бележат рязък скок, което влияе пряко върху разходите на дружествата за производство на топлинна енергия. От началото на 2021 г. цената на природния газ е нараснала с близо 40 на сто, а цените на емисиите надхвърлят над два пъти прогнозните цени, заложени от регулатора за настоящия регулаторен период - при заложена цена от 22 евро/тон, цените вече надхвърлят 48-49 евро/тон.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия,  които произтичат от измененията в Закона за енергетиката, за целите на ценообразуването КЕВР определя прогнозна цена на топлинната енергия за целия годишен регулаторен/ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ. Ценовото прогнозиране се извършва от регулатора след извършването на анализ за икономическа обоснованост на прогнозните разходи на дружествата. След анализ на фючърсните сделки с природен газ на европейските газови хъбове за всяко едно тримесечие до 30.06.2022 г., както и на петролната компонента,  КЕВР определи прогнозни цени на природния газ  по тримесечия, към които са прибавени цената за задължения към обществото и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,5% от средната покупна цена на природния газ.  По този начин е определена средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. в размер на 39,96  лв./MWh /без цени за достъп и пренос/, въз основа на която са определени прогнозни цени на топлинната енергия на всяко отделно дружество. За сравнение годишната прогнозна цена на природния газ, приета за сегашния едногодишен регулаторен период до 30.06.2021 г. беше 30,51 лв./MWh. В ценообразуващата формула са отчетени и рязко повишените разходи на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии.

На откритото заседание представители на топлофикационните дружества изразиха несъгласие с направените от регулатора корекции в посока намаляване на технологичните разходи, на разходите за ремонтни дейности и възнаграждения и др. Посочено беше също, че заложените в доклада разходи за закупуване на природен газ и на въглеродни емисии ще бъдат недостатъчни с оглед рязко нарасналите цени през 2021 г. на синьото гориво и на въглеродните емисии на международните пазари. От страна на работната група беше подчертано, че регулаторът залага определени рестрикции в определени разходни пера с цел да постигне относително плавна корекция на цените на топлинната енергия на фона на ръста на цените на двата ключови ценообразуващи елемента – природния газ и въглеродните емисии.  Ръководителят на работната група Пламен Младеновски заяви, че в доклада на регулатора са заложени цени на природния газ и на въглеродните емисии към м. април т.г., но Комисията отчита, че те вече не са актуални. Подчертано беше, че резкият скок на емисиите на международните пазари е довел до повишаване на цените на газовите пазари и на пазарите на електрическа енергия. Според него при изготвянето на прогнози за следващия регулаторен период Комисията не е в състояние да реагира на всяко едно рязко  движение на пазара, тъй прогнозите ще важат за една година напред и поради това следва да бъдат консервативни. Той изрично посочи, че КЕВР ще се съобрази с актуалните тенденции в движението на цените към 1.07.2021 г. и в своето финално ценово решение ще направи актуална прогноза.

Според председателя на КЕВР доц. Иван Иванов стремежът на енергийния регулатор е да защити интересите и на потребителите, и на дружествата на фона на тенденцията за увеличаване на цените на топлинната и електрическата енергия, което влияе на годишните ценови решения на регулатора за следващия регулаторен период. „Нито регулаторът, нито който и да е друг, е в състояние да окаже влияние върху ръста на международните цени на природния газ и на въглеродните емисии, които са двата основни ценообразуващи фактора в цените на топлинната енергия. В резултат на бързото възстановяване през последните месеци на индустриалното производство в Европа е налице повишено търсене и недостатъчно предлагане на природен газ, което води до скок в неговата цена на международните газови пазари. Всичко това се отразява пряко в разходите на дружествата, в които разходите за синьо гориво и за емисии достигат до 77 на сто“, заяви доц. Иванов. Той изрази удовлетворението си, че благодарение на обективните анализи и информации в медиите за влиянието на международните пазари върху цените на енергийните носители и на въглеродните емисии, българското общество отчита важната роля на тези фактори върху цените на топлинната и електрическата енергия.  

Комисията проведе и открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители и за дребния бизнес на регулиран пазар е 3,02 %, се посочва в доклада на работната група. За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено увеличение на крайната цена на електроенергията с 4,17 %, на ЕВН – с 2,38 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 2,13 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката "Задължение към обществото".

В откритото заседание участваха представители на НЕК, ТЕЦ „Марица Изток-2“,  ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток-3“, „Топлофикация Русе“,  ЕСО АД,  както и представители на трите електроразпределителни и електроснабдителни дружества. От НЕК  и ТЕЦ Марица Изток 2 настояха за компенсиране за по-високите цени на въглеродните емисии (СО2) през новия регулаторен период, докато електроразпределителните и електроснабдителните дружества поставиха въпроса за непризнаването на разходите за енергийна ефективност, осъществявана при крайните клиенти. Ръководителят на работната група Пламен Младеновски даде обстойни пояснения по всички поставени въпроси Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат писмено депозирани в Комисията и ще бъдат разгледани от работната група на регулатора.

До 2.06.2021 г. всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. На 7.06.2021 г. е насрочено обществено обсъждане по проект за решение за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г. Обществено обсъждане ще се състои  и по проект за решение за утвърждаване на цени за новия регулаторен/ценови период в сектор „Електроенергетика“.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.