Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г.


26.05.2021

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец юни 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

 След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 юни 2021 г. да бъде в размер на 42,54 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов изрази съгласие с изводите и констатациите в доклада.  Той поясни, че след внасянето на заявлението на 11.05.2021 г. котировките на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават и от 30.04.2021 г. досега са нараснали с 22%. Посочено беше, че поради ремонтни дейности през м. юни на газопровода „Турски поток“ на територията на Турция, с ООО „Газпром экспорт“ се водят преговори част от доставките на природен газ за България през м. юни да бъдат пренасочени по Трансбалканския транзитен газопровод през Украйна и Румъния. Същевременно „Булгаргаз“ ЕАД провежда преговори и с други доставчици на природен газ, поясни Николай Павлов. Относно доставките на природен газ от Азербайджан той информира, че поради удължаването на срока за въвеждане в експлоатация на газовия интерконектор IGB /Комотини-Стара Загора/, количествата азерски газ ще бъдат доставяни у нас през точката „Кулата-Сидирокастро“. Тези количества обаче са по-малки в сравнение с капацитета на интерконектора IGB, заяви Николай Павлов. От своя страна председателят на КЕВР доц. Иван Иванов напомни, че ООО „Газпром экспорт“ има задължението да изпълни договорените доставки на природен газ и единствената възможност за това е газопровода през Украйна и Румъния до точката „Кардам-Негру вода“. Той подчерта значението на IGB и напомни, че регулаторът е дал съгласие за удължаване на строителството на интерконектора до края на юни 2022 година. „Фактически това е обозримия период, в който ще трябва да бъде използвана връзката Неа Месемврия – Сидирокастро-Кулата за алтернативни доставки“, каза доц.Иванов и обърна внимание, че чрез тези доставки в микса може да се влияе положително върху цената на природния газ предвид формулата за ценообразуване, където предимство имат петролните деривати мазут и петрол, които в момента са от полза.

На 1.06.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 31.05.2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. май 2021 г.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. юни 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец юни 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.06.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.