Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 г.


27.04.2021

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец май 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените от Комисията противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 май 2021 г. да бъде в размер на 35,74 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов изрази съгласие с изводите и констатациите в доклада на Комисията.  Той поясни, че след внасянето на заявлението на 9.04.2021 г. котировките на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се покачват. От изнесените обобщени данни става ясно, че благодарение на ценовия микс, формиран от всички източници за доставка, през целия зимен сезон, когато потреблението е в пъти по-високо от потреблението през летния сезон, „Булгаргаз“ ЕАД е предложил на българските битови и индустриални потребители значително по-ниски цени в сравнение с цените на европейските газови пазари и страните от региона. По изчисленията на газовото дружество това ценово предимство е в размер на 98 млн. лева. За периода 1.07.2020 - 30.04.2021 г. усреднената продажна цена на природния газ е с близо 12 % по-ниска от прогнозната годишна цена на природния газ на Комисията за ценовия период. В заключение Николай Павлов отбеляза, че и през следващите месеци „Булгаргаз“ ЕАД ще продължи да предлага за българския пазар с 10-11 % по-ниска цена в сравнение с цените на европейските и регионални газови пазари. Той потвърди, че на 1.05.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 30.04.2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. април 2021 г.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Отчетени са и количествата природен газ по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. май 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец май 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.05.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.