Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


20.04.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на промени в правилата и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В съответствие с решение на Комисията, продиктувано от епидемичната обстановка, общественото обсъждане беше проведено от разстояние, чрез програмата за комуникации Skype. За участие в него Комисията отправи покани до заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др.  В обществените обсъждания от разстояние участваха представители на „Българска независима Енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ/, ЕСО ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Българската национална асоциация за правна помощ.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 42 от Закона за енергетика (ЗЕ) КЕВР одобрява Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия по предложение на оператора на съответния борсов пазар. В изпълнение на това законово правомощие Комисията е одобрила предложените от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ / Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г./, които са в сила към настоящия момент.

С писмо от 30.03.2021 г. БНЕБ ЕАД е внесла в регулатора предложение за изменение и допълнение на действащите ПРОБПЕЕ. Като причини за предлаганите промени се посочват предстоящото пазарно обединение „Ден напред“ на гръцка и румънска граница през 2021 г., въведената от 01.12.2020 г и започнала реална работа нова платформа за търговия, както и предстоящото въвеждане на блокови продукти. Според БНЕБ ЕАД функционирането на тези пазарни обединения трябва да е в съответствие с действащото законодателство в областта на енергетиката, в т.ч. и с ПРОБПЕЕ, което налага тяхното изменение и допълнение.

С проекта на промени в ПРОБПЕЕ се цели създаване на сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като се създадат нормативните предпоставки за работата на обединенията на българския със съседните пазари на електрическа енергия и на внедрената нова платформа за търговия, се посочва в доклада на работната група. Като друга цел се изтъква  усъвършенстването на Правилата с цел по-точното им и правилно прилагане от пазарните участници и борсовия оператор. Промените ще допринесат за реалната интеграция на пазарите, което ще осигури по-голяма ликвидност, съответно по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-големи възможности за внос/износ на електрическа енергия. Създават се условия и за засилена конкуренция между производителите/търговците и за по-голям потенциален пазар за продажбите/покупките им, което ще допринесе за по-високата надеждност на българския пазар на електрическа енергия и ще бъде в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на крайните клиенти.

На проведеното обществено обсъждане участниците оцениха предлаганите промени като адекватни и навременни. Фокусът на предлаганите промени в ПРОБПЕЕ  е свързан приоритетно с предстоящото пазарно обединение „ден напред“ на гръцка и румънска граница. Измененията не третират останалите сегменти на борсовата търговия, което е възможно да стане при следващи промени на ПРОБПЕЕ, подчерта изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД Константин Константинов. От страна на останалите участници в обсъждането бяха поставени въпроси, свързани с повишаване сигурността на сделките с необезпечена електроенергия, по-голяма прозрачност на публикуваната информация от страна на борсовия оператор и др. Ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ Пламен Младеновски коментира, че направените бележки от участниците не се отнасят към текстовете, свързани с предстоящото пазарно обединение. Според него предвидените препратки към инструкциите на БНЕБ ЕАД дават възможност при необходимост тези инструкции да бъдат изменяни в оперативен порядък, докато промяната в ПРОБПЕЕ е свързана със значително по-бавна процедура. В случай, че инструкциите противоречат на Правилата или на други нормативни актове КЕВР има възможността да дава указания за тяхното изменение, заяви Пламен Младеновски.

В предвидения 14-дневен срок участниците в обсъждането имат възможност да внесат в Комисията писмени предложения по предлаганите промени в ПРОБПЕЕ. На закрито заседание на 10.05.2021 г. регулаторът ще вземе окончателно решение като в окончателния си доклад и в приложената към него съгласувателна таблица ще се произнесе с мотивирано становище по направените предложения.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.