Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД, ЗАПОЧВАЩ ОТ 01.01.2022 г.


07.04.2021

Проведено беше и обществено обсъждане по проект на Указания по прилагане на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе обществени обсъждания на проекти на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги /НРКВУ/ и на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВУ/ за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г. В съответствие с изискванията на нормативната уредба докладите на работните групи бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. В съответствие с решение на Комисията, продиктувано от епидемичната обстановка, обсъжданията бяха проведени  от разстояние, чрез програмата за комуникации Skype. За участие в тях Комисията отправи покани до заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, сдружения на потребители.  В обществените обсъждания от разстояние участваха представители на МРРБ, Омбудсмана, Български „ВиК Холдинг“, Съюза на ВиК операторите в Р България,  Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване“ – КТ Подкрепа, както и ВиК дружества. Обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.

В докладите на работните  групи се посочва, че проектите на Указания са изготвени и приети от Комисията в изпълнение на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и на подзаконовата нормативна уредба, съгласно които преди началото на новия регулаторен период КЕВР следва да даде писмени указания по прилагането на двете наредби. Настоящият петгодишен регулаторен период започна от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., като следващият регулаторен период следва да започне от 1 януари 2022 г. 

Проектът на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г.е разработен на база действащите Указания, приети с решение на КЕВР от 19.04.2016 г.,  с оглед осигуряване на приемственост и последователност на подхода, се посочва в доклада на работната група. В тях са определени начинът за изчисление на променливите, формиращи показателите за качество на ВиК услугите, параметрите на нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество, единните показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗРВКУ, начините на изчисляване на финансовите корекции за тяхното изпълнение/неизпълнение,  редът за определяне на групите ВиК оператори по чл. 23 от НРКВКУ и др. Спрямо досегашните Указания за прилагане на Наредбата са предложени  и някои промени:  в електронния модел на бизнес плана са включени раздели и за услугите доставяне вода с непитейни качества и доставяне вода на друг ВиК оператор, структурата на текстовата част на бизнес плана е актуализирана в съответствие с изискванията в електронния модел и указанията. Въз основа на трайната съдебна практика се уточнява, че в случай, че при разглеждането на бизнес плана по реда на ЗРВКУ са настъпили изменения, измененият проект на бизнес план следва да бъде повторно разгледан и съгласуван от Асоциацията по ВиК или Общинския съвет, преди да започне процедурата по неговото одобрение от Комисията. С указанията се въвежда изискване ВиК операторите да прогнозират достигане на определените от Комисията индивидуални цели за 2026 г., като прогнозират ежегоден темп на подобрение (увеличение или намаление) на съответните показатели за качество.  ВиК операторите следва да представят информация за потребление и разходи за електроенергия за всички услуги и дейности,  информация за брой ремонти и разходи. Анализът на социалната поносимост на предлаганите цени трябва да отразява разполагаемия средномесечен паричен доход на лице от домакинството в региона като еобходимата информация за 2020 година се получава от НСИ по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. Прецизирани са изискванията за отчитане на показателите за качество и изискванията за оценка на изпълнението на показателите за качество.

На проведеното обществено обсъждане от страна на участници бяха изразени опасения, че проектът на указания за прилагане на НРКВУ не допринася в достатъчна степен за отстраняване на проблемите пред ВиК операторите, възникнали през сегашния регулаторен период. Според тях е необходимо да бъдат приети промени в двете наредби за регулиране на ВиК сектора, както и да бъде намалена административната тежест.  От страна КЕВР беше подчертано, че регулаторните правомощия на Комисията са ясно определени от закона. „КЕВР не управлява сектора и не може отговорността за неговото състояние да бъде прехвърляна на регулатора“, заяви членът на регулатора Александър Йорданов, председателстващ заседанието. Според директора на дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев целта на проекта на указания е да се повишава качеството на услугите на ВиК операторите. В отговор на изразени мнения от участници в обсъждането той посочи, че въпросите с концесиите на ВиК услугите са изцяло от компетенциите на собствениците на публичните активи и Комисията няма никакво отношение по този въпрос. „В условията на динамично променяща се среда исканията за промени в нормативната уредба имат основание и Комисията е готова да обсъди постъпили конкретни предложения“, подчерта членът на КЕВР Ремзи Осман. Комисията изпълнява изискванията на действащата нормативна уредба, но тя не е отговорна за провеждането на реформата в сектора и не са оправдани очакванията, че регулаторът  е органът, който може с магическа пръчка да разреши натрупаните проблеми, каза той.

Комисията проведе обществено обсъждане и на проект на Указания по прилагане на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022 г. Проектът на указания е разработен на база на действащите Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г. и е приет с решение на КЕВР от 19.04.2016 г., се посочва в доклада на работната група.  Определени са начинът на образуване и изменение на цените чрез метода „горна граница на цени“, изискванията към информацията, която ВиК операторите подават до Комисията за целите на ценообразуването, редът, по който Комисията и ВиК операторите обсъждат бизнесплана и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени. В проекта на указания не се предлагат промени по отношение на основните ценообразуващи елементи и принципи на ценообразуване. Въвеждат се някои промени, свързани с включването в бизнес плана на  раздели и за услугите доставяне на вода с непитейни качества и доставяне на вода на друг ВиК оператор, прецизирани са текстовете, регламентиращи отчитането на преките и непреки разходи. Въведени са изисквания за включване в цените на ВиК услугите на разходи за електроенергия, произведена от собствени източници на дружествата. Въведен е регламент за извършването на анализ на социалната поносимост при годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги и действията, които Комисията ще предприеме в случай, че изменената комплексна цена за битови и приравнени към тях потребители надхвърля нивото на социална поносимост на цените на ВиК услугите.

На проведеното обществено обсъждане от страна на участници беше изразено становище за промяна на методиката на ценообразуване на ВиК услугите чрез прилагане на метода „горна граница на приходите“. Според тях с промяната ще доведе до по-голяма гъвкавост през следващия регулаторен период и ще спре процеса на декапитализация на дружествата и тенденцията за неизпълнение на предвидените инвестиции. В отговор директорът на дирекция ВиК услуги Ивайло Касчиев се мотивира, че приемането на метода „горна граница на приходите“ не е в интерес на потребителите, тъй като при сегашните ненадеждни данни за входните водни количества ще се открие възможност някои от дружествата да манипулират тези данни и да ощетят клиентите си. По отношение на критериите за социалната поносимост на цените на услугите Комисията не разполага с друг източник освен НСИ за нивото на доходите по области. Във връзка с исканията на промяна на двете наредби - НРКВУ и НРЦВУ, той отбеляза, че досега в Комисията няма нито едно постъпило предложение за конкретни предложения. Същевременно не са настъпили промени в Закона за регулиране на ВиК услугите, които да обосновават изменения в подзаконовата нормативна уредба. Според члена на Комисията Ремзи Осман методът за ценово регулиране има основно място и той следва да бъде широко обсъден с участието на институции, браншови организации и местната власт. В тази връзка е необходимо да бъде изготвен сравнителен анализ на различните методи на регулиране, който да открои техните предимства и недостатъци. Членът на Комисията Димитър Кочков защити становището, че промяната на досегашния метод на ценово регулиране няма да доведе до подобряване на състоянието на ВиК дружествата чрез гарантиране на приходите им, тъй като те няма да имат мотив да подобряват качеството на услугите си.

В 14-дневен срок участниците в обществените обсъждания и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъжданите проекти на указания, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор. Окончателните решения на Комисията  ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 27.04.2021 г.