КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2020 г.


30.03.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Годишния доклад за дейността на КЕВР за 2020 г. Официалният отчет за работата на регулатора се изготвя ежегодно и в съответствие със законовите изисквания се внася в Народното събрание, в срок до 31 март.

Годишният доклад включва подробна информация за приетите подзаконови нормативни актове и за работата на Комисията в секторите, по отношение на които тя има регулаторни правомощия – „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“, „ВиК услуги“. В отделна глава са представени извършените дейности във връзка с осъществявания мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Докладът предоставя широка информация за постъпилите жалби и за работата с потребителите, включително за взетите решения по жалби и сигнали, извършените през годината планови и извънредни проверки и наложените административно-наказателни санкции при установяване на нарушения. Годишният доклад представя и дейността на Комисията в областта на достъпа до обществена информация и осъществяваното международно сътрудничество на двустранна и многостранна основа.

Годишният доклад за дейността на КЕВР за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора в рубриката "За КЕВР" – "Годишни доклади".