КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г.


25.03.2021

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените от Комисията противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

 След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 април 2021 г. да бъде в размер на 32,09 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В заявлението на газовото дружество е поискана по-висока цена на природния газ - 32,32 лв./MWh, но след анализ на предоставените от обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г., Комисията установи положителна разлика в годишен аспект за 2020 г. между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Поради това в доклада се посочва, че е икономически обосновано разходите за закупуване на природен газ за вътрешния пазар да бъдат намалени с положителната разлика за 2020 г., което води до промяна на компонентата цена на вход на газопреносни мрежи, оборотния капитал за месец април 2021 г. и  регулаторната база на активите на дружеството.

От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание участва изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов, който заяви, че докладът на Комисията потвърждава коректността на начина, по който е формирана цената на природния газ от 1 април 2021 г.  Като отбеляза направената от регулатора корекция на цената в посока надолу с размера на надвзетия приход за 2020 г., той поясни, че предложената цена за м. април отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на европейските газови пазари. Николай Павлов посочи, че цените на алтернативните на природния газ горива – мазут и газьол,  формиращи петролната компонента в ценообразуващите формули, нарастват значително през второто тримесечие на годината и са с около 28% по-високи в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. Благодарение на ценовия микс, формиран от всички източници за доставка, през целия зимен сезон, когато потреблението е в пъти по-високо от потреблението през летния сезон, „Булгаргаз“ ЕАД е предложил на българския потребител, в т.ч. и на индустрията, значително по-ниски цени в сравнение с цените на европейските газови пазари и в страните от региона „Това ценово предимство, изчислено през доставените количества природен газ, е в размер на 95 милиона лв., което е пряка подкрепа за българските потребители. Тенденцията Булгаргаз“ да предлага за българския пазар по-ниска цена в сравнение с цените на европейските и регионални газови пазари ще продължи и през м. април 2021 г.“, заяви изпълнителният директор на газовото дружество.

На 1.04.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 31.03.2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. март 2021 г.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. Отчетени са и количествата природен газ по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. април 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.04.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.