КЕВР ПРИЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


18.03.2021

С приемането им се създава ефективен инструмент за избор на оферти в улеснение на потребителите

КЕВР прие Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия /Правилата/. Платформата е създадена от Комисията в съответствие с промените в Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.), като условията и редът за нейното поддържане се определят с правила. Платформата се администрира от КЕВР и е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за оферти на търговците за доставка на електрическа енергия.

С приетите Правила се създават условия и ред за поддържането, участието и ползването на Платформата. Регламентирани са поддръжката на платформата, процедурата за регистрация и достъп за отделните категории ползватели, както и прекратяване на регистрацията. Посочени са критериите за разграничаване на отделните видове оферти и условията, на които те следва да отговарят, както и реда и начина за изготвяне, публикуване, актуализиране и премахване на оферти от страна на регистрирани търговци. Регламентирани са също начина за избор на оферта и изготвянето на заявка, както и контрола по спазването на Правилата и защитата на личните данни.

С приемането и прилагането на Правилата се регламентира яснота и сигурност в отношенията, както между ползвателите на Платформата, така и между тях и оператора на платформата. По този начин се създава ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара, улеснява се и се насърчава изборът на потребителите за смяна на доставчик на електрическа енергия и се повишава конкуренцията между търговците на дребно. Освен свободен достъп до информация за актуалните оферти на търговците за доставка на електрическа енергия, Платформата дава възможност на крайните клиенти да избират най-добрата за тях оферта и да сключват договори за доставка.

Към момента над 30 търговци на електроенергия са регистрирали на Платформата оферти за битови потребители и за небитови потребители. Офертите могат да бъдат сравнявани по различни критерии - според тип потребители /битови или небитови/, вид електромер, товаров профил на клиента, месечно потребление, срок на договора, неустойки и др. Централизираната информационна система е достъпна на интернет адреси: http://platforma.dker.bg/ и http://ofertizatok.bg/.

В съответствие с нормативните изисквания преди приемането на Правилата Комисията проведе обществено обсъждане на проекта на нормативен акт, който беше предварително публикуван на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. В обсъждането участваха представители на „ЧЕЗ България“ ЕАД, „Енерго Про Енергийни услуги“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Акспо България“ ЕАД и „Гранд Енерджи дистрибюшън“ ЕАД. Те изразиха подкрепа на проекта на Правила като важна крачка по посока на пълната либерализация на пазара на електроенергия.  Направени бяха предложения за подобряване на отделни дефиниции в проекта, като на  заинтересованите лица Комисията даде възможност в 14-дневен срок да внесат писмени становища.

Приетите от КЕВР Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия ще влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.