КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД И НА "БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГИЙНА ТЪРГОВСКА ПЛАТФОРМА" АД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА „ОРГАНИЗИРАНЕ НА БОРСОВ ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ“


09.03.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания за обсъждане на доклади във връзка с внесени заявления от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и от „Българска енергийна търговска платформа” АД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“.  Разгледани бяха и предложените от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД Правила за работа на организирания борсов пазар. Съгласно решение на КЕВР заседанията бяха проведени с възможност за дистанционно участие на заявителите, посредством системата за комуникации Skype. Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

В заявлението на "Газов Хъб Балкан" ЕАД, чийто едноличен собственик  е "Булгартрансгаз" ЕАД, се иска издаване на лицензия за срок от 35 г. за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". Съгласно чл. 39, ал. 1  от Закона за енергетиката/ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 11а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/ дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ подлежи на лицензиране от регулаторния орган като лицензията се издава за срок до 35 години, се посочва в доклада. Освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия на природен газ, дружеството е осигурило възможност да се сключват и сделки с продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред. С оглед финансово обезпечаване на сделките, подписвани от членовете или участниците на платформата за търговия, "Газов Хъб Балкан" ЕАД е започнал процедура по избор на клирингова къща или банка, които да гарантират сделките на платформата за всички сегменти чрез сетълмент, съгласно добрите европейски практики. Според дружеството включването на клирингови услуги ще спомогне за повишаване на сигурността, ще внесе допълнителна прозрачност в търговията на природен газ на едро и ще повиши ликвидността на пазара. "Газов Хъб Балкан"  осигурява регионална борсова платформа за търговия с природен газ при условията на конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация и да осигури среда, спомагаща за постигане на конкурентни борсови цени за потребители и търговци.  Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора от продукти и подпомагането на търговията с газ, предоставяйки условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участниците рискове.

След извършен правен, икономически и финансов  анализ на бизнес плана на дружеството за периода 2020-2024 г. /инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма, прогнозни приходи и разходи/ в доклада е направен извода, че "Газов Хъб Балкан" ЕАД притежава финансови и технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". По отношение на представените от дружеството Правила за работа на организиран борсов пазар в доклада е посочено, че до тяхното одобряване от КЕВР се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия и по тази причина правилата ще бъдат разгледани в отделно административно производство.         

На второ открито заседание регулаторът обсъди доклад във връзка със заявлението на "Българската енергийна търговска платформа" АД за издаване на лицензия за срок от 35 години за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. С получаването на лиценз "Българската енергийна търговска платформа" планира да заработи в сегмента търговия "Ден напред", като е заложено през 2021 г. да стартира и дейността в сегмента "Търговия в рамките на деня" и по дългосрочни договори.  Софтуерът за платформата за търговия ще бъде предоставен от Trayport, а клиринговите услуги ще бъдат осигурени от "Клиър Екс". Предвидено е реализацията на проекта да се осъществи частично със собствен капитал и с кредит от "УниКредит Булбанк" капитал. След извършения анализ на експертите в доклада се подчертава, че дружеството притежава техническите, материалните и човешките ресурси, както и необходимото финансиране, за да осъществи дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". 

На откритите заседания, които бяха проведени дистанционно чрез системата Skype, изпълнителният директор на "Газов Хъб Балкан" ЕАД Кирил Равначки заяви, че докладът представя обективно данните в заявлението на дружеството. Представяйки досегашната дейност на платформата той посочи, че през 2020 г. 84 на сто от изтъргуваните количества са били по дългосрочни продукти, а 16 на сто – по краткосрочни. Към м. февруари 2021 г. регистрираните членове на платформата са 43 като близо 60% от тях са местни компании или големи индустриални компании, а 40 % са европейски компании с дългогодишен опит. От м. юли 2020 г. дружеството изпълнява изцяло изискванията на Регламент REMIT, с което осигурява прозрачност на действията на пазарните участници на платформата. Представителите на "Българската енергийна търговска платформа" АД също подкрепиха изводите и констатациите в доклада като направиха уточнението, че на платформата ще бъде търгуван природен газ на територията на България.

В двудневен срок от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и "Българската енергийна търговска платформа" АД  могат да внесат в Комисията писмени становища във връзка с изготвените доклади.. Окончателни решения по заявленията на двете дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ Комисията ще приеме на закрито заседание на 25.03.2021 г.