Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


23.02.2021

С приемането на Правилата се създава ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия (Правилата). В съответствие с изискванията на нормативната уредба докладът на работната група и проектът на нормативния акт бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации.В съответствие с решение на Комисията, продиктувано от епидемичната обстановка, общественото обсъждане на Правилата беше проведено виртуално, от разстояние, чрез програмата за комуникации Skype. За участие в обсъждането Комисията отправи покани до заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители. От поканените заинтересовани лица в общественото обсъждане участваха представители на „ЧЕЗ България“ ЕАД, „Енерго Про Енергийни услуги“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Акспо България“ ЕАД и „Гранд Енерджи дистрибюшън“ ЕАД. Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.

Платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия беше създадена от регулатора от началото на 2021 г., в изпълнение на измененията на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.). Съгласно чл. 38и, ал. 5 от ЗЕ, условията и редът за поддържане на платформата се определят с Правила, които се приемат с решение на Комисията и до тяхното утвърждаване платформата функционира в тестови режим. Тя е единна, централна, публична, уеб базирана информационна система,   администрирана от КЕВР, с цел да бъдат подпомогнати потребителите и да бъде оказана подкрепа на ускоряването на процеса на пълна либерализация на пазара на електроенергия. Централизираната информационна система е достъпна на интернет адреси:  http://platforma.dker.bg/ и http://ofertizatok.bg/.

В доклада на работната група се посочва, че с проекта на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електроенергия се създават условия и ред за поддържането, участието и ползването на Платформата, както и сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат от нейната работа. С Проекта на Правила се регламентират предметния обхват и поддръжката на платформата, процедурата за регистрация и достъп на/до платформата за отделните категории ползватели, както и прекратяване на регистрацията. Посочени са критериите за разграничаване на отделните видове оферти и условията, на които те следва да отговарят, реда и начина  за изготвяне, публикуване, актуализиране и премахване на оферти от страна на регистрирани търговци, начина за избор на оферта и изготвяне на заявка, както и начина за контрол по спазването на Правилата и за защита на личните данни.

Приемането и прилагането на Правилата ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между ползвателите на платформата, както и между тях и оператора на платформата, се посочва в доклада. По този начин ще се създаде ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара, ще се улесни и насърчи изборът и смяната на доставчик на електрическа енергия и ще се повиши конкуренцията между търговците на дребно. Освен свободен достъп до информация за актуалните оферти на търговците за доставка на електрическа енергия, Платформата  ще дава възможност на крайните клиенти да избират най-добрата за тях оферта и да сключват договори за доставка. Към момента над 30 търговци на електроенергия са регистрирали на Платформата оферти за битови потребители и за небитови потребители. Офертите могат да бъдат сравнявани по различни критерии -  според типа потребители /битови или небитови/, вида електромер, товаровия профил на клиента,  месечното потребление, срока на договора, неустойки и др.

Участниците в общественото обсъждане изразиха подкрепа на проекта на Правила като важна крачка по посока на пълната либерализация на пазара на електроенергия. Същевременно те поставиха и някои въпроси, свързани с предложената дефиниция за кръга от лица, които задължително ползват платформата и изразиха становището в проекта изрично да бъде посочено на кои задължителни критерии следва да отговарят офертите на търговците. Предложено беше също да бъде допълнена дефиницията за индивидуална оферта, която в проекта се свързва основно с профила на потребление на клиента.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане и други заинтересовани лица могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъждания проект, на които ще бъде даден мотивиран отговор в окончателното решение на Комисията за приемането на Правилата за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия. Решението ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 17.03.2021 г.