Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЦЕНОВИЯ ПЕРИОД


17.02.2021

Цените на електроенергията остават непроменени, приходите във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще компенсират увеличените разходи на НЕК за закупуване на електроенергия от термичните централи

КЕВР проведе открито заседание и обществено обсъждане на доклад на работната група и на проект на решение във връзка с изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът и проекторешението бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените противоепидемични мерки заседанията бяха проведени с дистанционнен достъп  на участниците, чрез Програмата за комуникации Skype.  Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.

Съгласно чл. 31 б, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката Комисията има право по време на ценовия период при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия и цените за достъп и пренос, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие.  С писмо от 28.01.2021 г. Националната електрическа компания ЕАД е уведомила регулатора че са повишени разходите на дружеството за закупуване на електрическа енергия от ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", тъй като цените на квотите парникови газове са по-високи спрямо заложените в решението на КЕВР от 1.07.2020 г.  – при остойностена цена от 22,00 евро/тон, към настоящия момент отчетните данни сочат, че средната цена на CO2 квотите за второто полугодие на 2020 г. е около 29,00 евро/тон, а към февруари 2021 г. надхвърля 31,00 евро/тон, се посочва в доклада. Това води до отклонение между признатите от КЕВР прогнозни разходи на НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, и на ФСЕС, и разходите, които те действително извършват. При производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използващи за основно гориво природен газ, разликата в значителна степен се компенсира от по-ниските разходи за закупуване на природен газ, в сравнение с прогнозираните от КЕВР. По тази причина за тези централи към настоящия момент не се налага корекция на утвърдените им преференциални цени, съответно премии, се подчертава в доклада. 

Допълнителните разходи на НЕК при изкупуването на електрическата енергия по дългосрочните договори на двете термични централи няма да доведат до увеличаване на цената на електрическата енергия, тъй като тези разходи ще бъдат компенсирани от нарасналите приходи във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), се посочва в доклада на КЕВР.  Според извършения анализ, в резултат на динамиката на цените, съответно на приходите от продажба на квоти въглеродни емисии, Фондът ще натрупа излишък от средства в размер на около 159 млн. лв., който ще покрие  по-високите разходи на обществения доставчик. Няма да се променя цената на електрическата енергия на регулирания пазар, както и размерът на цената на добавката   „задължение към обществото“, утвърден с решението на регулатора от 1.07.2020 г.  Изчисленията на регулатора показват, че не се налага и увеличение на цената, определена за  ЕСО за осигуряване на студен резерв през този ценови период.

 На проведеното обществено обсъждане на проекта на решение за изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период,  участваха дистанционно представители на Гражданско движение „Изправи се.бг“ и на НЕК ЕАД. От името на движението Мая Манолова  се обяви за намаляване на цените на електрическата енергия поради икономическата ситуация в условията на пандемията. Според нея Комисията не спазва принципите за прозрачност и обоснованост при определяне на регулираните цени. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Пламен Младеновски изрази несъгласие с тези коментари и посочи като напълно необосновано искането за намаляване цените на електроенергията на фона на рекордния ръст на цените за въглеродни емисии, достигнали понастоящем 40 евро/тон.  Регулаторът работи в условията на пълна прозрачност и всички негови решения са икономически обосновани, допълни той. Венцислав Марков от НЕК ЕАД изтъкна, че дружеството не иска увеличeние на цените на електроенергията, а само компенсация, с която да покрие разходите за въглеродните емисии. Това се налага поради увеличението на тези разходи по отношение на заложените в решението на КЕВР от 1 юли миналата година 22 евро на тон до 31 евро на тон към периода на изготвяне на доклада.  Той настоя  при приемането на решението КЕВР да го актуализира с по-високите цени за въглеродни емисии, за да не се натрупа некомпенсиран разход в НЕК, който да бъде претендиран по-късно. От страна на работната група беше посочено, че в окончателния вариант на решението това ще бъде направено.

В срок до 15.00 ч. на 19.02.2021 г. заинтересованите страни могат да внесат писмени становища. На тях ще бъде даден мотивиран отговор в окончателното решение на Комисията, което ще бъде взето на заседание на регулатора на 24.02.2021 г.