Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ


11.02.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания, на които  разгледа доклади на работни групи във връзка със заявления на енергийни дружества за изменение, издаване, продължаване и прекратяване на лицензии. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладите бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора. Представителите на енергийните дружества участваха в заседанието по дистанционен път, чрез системата за комуникации Skype. Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

На първото заседание Комисията разгледа доклад на работната група по заявлението на „Брикел“ ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“. Искането е внесено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, във връзка с извеждането от експлоатация на енергиен котел № 6 (ЕК 6) с цел продажба и финансиране на бъдещи дейности по оптимизация на производството. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност е приложение към издадената лицензия и всяко актуализиране на приложението поради въвеждане или изваждане от експлоатация на мощности изисква нейното изменение. Извеждането от експлоатация на ЕК 6 в „Брикел“ ЕАД  няма да измени текстова част на лицензията, а ще доведе единствено до актуализиране на приложението с описание на техническите и технологични характеристики на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност. В доклада се посочва, че изваждането на ЕК 6 от активите на дружеството няма да доведе до промяна на разрешената на дружеството по комплексно разрешително номинална топлинна мощност от 510 MW, тъй като 3 бр. парогенератори ще продължат да работят и 2 бр. ще останат в резерв. На откритото заседание представителят „Брикел“ ЕАД заяви, че дружеството няма възражения относно изводите и констатациите в доклада на работната група.

Ръководството на „Ритъм-4 ТБ“ ООД  приема изцяло доклада на работната група във връзка с подаденото от дружеството заявление за продължаване срока на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, заяви на следващото открито заседание изпълнителният директор на дружеството Илка Данева. Сегашната лицензия е със срок до 2021 г. като е поискано  тя  да бъде продължена с 10 години. След извършен правен, икономически и технически анализ и след проучване на представения бизнес план за периода 2021-2025 г. експертите на КЕВР констатират, че „Ритъм-4 ТБ“ ООД  притежава технически възможности, организационна структура, материални и човешки ресурси и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“. В съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 1 от Закона за енергетиката дружеството е депозирало проект на Правила за работа с клиенти, с които се уреждат реда и сроковете за разглеждане на подадените жалби, сигнали и предложения.   

На следващите две открити заседания Комисията обсъди и доклади по заявленията на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л.,Унгария и на „Ел Екс Корпорейшън“ АД за издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 години. След извършен финансов, икономически и технически анализ становището на работната група е, че всяко от двете дружества притежава технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. На откритите заседания представителите на двете дружества изтъкнаха, че приемат аргументите и изводите в докладите на работните групи.

На последното открито заседание Комисията разгледа доклад във връзка със заявлението на  „Енергийна финансова група“ АД, с което се иска прекратяване на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, поради обявяване на дружеството в несъстоятелност и прекратена търговската дейност.  Назначеният от съда синдик на дружеството Ивайло Ризов, който взе участие в заседанието присъствено, заяви, че приема изцяло доклада на работната група.

Окончателни решения по заявленията на енергийните дружества КЕВР ще вземе на закрито заседание на 18.02.2021 г.