Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 г.


27.01.2021

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.  

 След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 февруари 2021 г. да бъде в размер на 28,92 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание участва изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов, който заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 февруари 2021 г. Посочено беше, че през настоящия зимен сезон у нас се отчита високо потребление на природен газ и цените на суровината запазват възходящо развитие. Николай Павлов изнесе информация и за увеличено потребление и нарастващи цени на газа на европейските спотови пазари, които за периода 1.12.2020-27.01.2021 г. са се увеличили с 45%. „Независимо от това предложените от „Булгаргаз“ ЕАД цени за българските потребители през м. февруари ще бъдат с 15-20 на сто по-ниски от нивата на газовите хъбове в Западна Европа, тъй като общественият доставчик ще предлага количества от газовото хранилище в Чирен, количества по договора за доставки с ООО "Газпром экспорт" и по договора с азербайджанска компания“, заяви изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов. Той потвърди ангажимента на „Булгаргаз“ ЕАД  да представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 31.01.2021 г., включително за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и за всички допълнителни количества природен газ по програмата за освобождаване на природен газ и по договорите с лицензиантите. Актуализираното заявление ще включва и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. януари 2021 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.02.2021 г., като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме решение за утвърждаване на цената на природния газ за м. февруари 2021 г.  

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.  Отчетени са и количествата природен газ по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. февруари 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.  

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка в размер на 0,37лв./MWh, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,19лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

Решението за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.02.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.