Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД ЗА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г.


23.12.2020

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец януари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради въведените противоепидемични мерки откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.  

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 януари 2021 г. да бъде в размер на 25,84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание участва Иван Иванов, началник Управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“.  Той заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 януари 2021 г. и дружеството го приема. Потвърден беше ангажиментът на „Булгаргаз“ ЕАД допълнително да представи в КЕВР актуализирано ценово заявление с отчетна информация за периода до 31.12.2020 г., включително, за пазарните индекси на европейските газови хъбове и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. декември 2020 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.01.2021 г., като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме решение за цената на природния газ за м.януари 2021 г.  В отговор на въпрос на председателя на КЕВР дали „Булгаргаз“ ЕАД възнамерява да отчете влиянието на планираните от началото на следващата година доставки на природен газ от Азербайджан, представителят на дружеството отговори, че в актуализираното ценово заявление ще бъдат отразени всички настъпили изменения.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.  Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД  е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. януари 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.  

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

Решението за утвърждаване на цена за месец януари 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.01.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.