Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ГАЗОВИ ДРУЖЕСТВА


15.12.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открити заседания и обществени обсъждания във връзка с подадени заявления от газови дружества за утвърждаване на цени за различни регулаторни периоди. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите докладите на работните групи и проектите за решения бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. Откритите заседания и обществените обсъждания бяха проведени дистанционно и чрез системата за съобщения Skype в тях участваха представители на ръководствата на дружествата - заявители.

На първото открито заседание беше разгледан доклад на работната група по заявлението на „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г. Дружеството няма възражения по доклада на работната група, заяви представителят на „Ситигаз България“ Александър Кожухаров.

 Комисията проведе открито заседание и по заявлението на „Костинбродгаз” ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г. Управителят на дружеството Михаил Цветков заяви, че приема изцяло констатациите на експертите. 

На  открити заседания регулаторът разгледа и доклади във връзка със заявленията на „Аресгаз” ЕАД за утвърждаване за регулаторен период 2021 – 2022 г. на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, както и за обособена територия „Запад”.  Изпълнителният директор на дружеството Венета Райкова заяви, че подкрепя изводите в доклада на работната група.

След откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за утвърждаване на цени на трите дружества. От поканените за участие  заинтересовани страни - институции, браншови организации и синдикати, се отзова единствено Омбудсмана доц. Диана Ковачева. Във връзка с предложените цени в заявлението на „Ситигаз България“ ЕАД тя посочи, че за периода 2021-2025 г. е предвидено значително увеличение на цените за снабдяване и за присъединяване и в доклада на КЕВР липсва анализ как това ще се отрази на битовите клиенти на дружеството. Тя призова Комисията да гарантира интересите на потребителите и да не допусне увеличение. На обсъжданията представителите на „Аресгаз” ЕАД  отговориха на поставени от Комисията конкретни въпроси, свързани с взаимодействието на дружеството с местните власти при реализацията на плановете им за разширяване на газоразпределителните мрежи и за отзивите на потребителите във връзка с цените на предлаганите услуги.  В отговор представителят на дружеството информира, че получават необходимото съдействие от общините в реализацията на инвестиционните планове. Що се отнася до цените за клиентите, от „Аресгаз” ЕАД посочиха, че не са постъпвали жалби на потребители. Правени са запитвания относно възстановяването на сумите във връзка с променените цени на природния газ за минали периоди, по които дружеството е дало разяснения.

КЕВР ще вземе решения за утвърждаване на цени на  „Ситигаз България“ ЕАД, „Костинбродгаз” ООД и „Аресгаз” ЕАД на заседанието си на 7.01.2021 г. Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора.