Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №3 ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА


02.12.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на наредба и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации и др.  Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане се проведе с виртуално участие на заинтересовани лица чрез програмата за съобщения Skype.  

Приемането на измененията и допълненията в Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/ е в резултат на измененията в Закона за енергетиката /ЗЕ/, които налагат промяна и в подзаконовата нормативна уредба. По силата на Преходните и заключителни разпоредби към ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., от 01.01.2021 г. търговците на природен газ вече ще подават пред КЕВР заявления за издаване на лицензия, тъй като от 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще се извършва само въз основа на издадена лицензия. Това изисква подробно да бъдат регламентирани условията и редът за издаване на лицензии на търговци с природен газ, реквизитите, които следва да съдържа заявлението за издаване на такава лицензия, както и необходимите документи, прилагани към него. Необходимостта от изменение и допълнение на НЛДЕ се налага и с оглед привеждането й в съответствие с промените на ЗЕ от 08.05.2018 г., с които се въвеждат разпоредби,  задължаващи КЕВР да определи условията и реда за извършване на контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/.

Проектът за изменение на НЛДЕ цели да обезпечи осъществяването на търговията с природен газ, като детайлно урежда реда, начина и процедурата по издаване на съответната лицензия на лицето, което ще извършва тази дейност. С цел защита на интересите на страните по сделките с природен газ е въведено задължението търговецът на природен газ да поддържа изрично обезпечение в размер на 1/24 от годишния оборот, но не по-малко от 150 хил. лева. Променят се и изискванията по отношение на необходимата информация в бизнес плана за лицензиантите. Бизнес планът трябва да съдържа прогнозна информация за паричните потоци на дружеството, прогнозни цени на газа за периода на бизнес плана по години, анализ на пазара, възможностите на заявителя за развитие и други данни. 

С  предложените изменения в НЛДЕ нормативно се уреждат и обществените отношения, свързани с  извършването на ефективен контрол от страна на КЕВР по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/. С нормативните текстове се регламентират задълженията за участниците на пазара, за срок от 5 години да водят дневник на хартиен и електронен (магнитен) носител на сключваните сделки, да съхраняват цялата документация, свързана с търговията с енергийни продукти на едро, както и записи на телефонни разговори, отнасящи се до нареждания и/или сделки с енергийни продукти.  Операторите на организираните пазари на електрическа енергия и природен газ са задължени да създадат вътрешна организация, която да позволи своевременно идентифициране, спиране, предотвратяване и докладване на КЕВР за случаи на съмнителни сделки. Специални разпоредби в проекта на наредба регламентират реда за извършването на проверка след образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, събирането на доказателства, процедурата на изземване, съхраняване, връщане и използване на документи, както и веществените доказателства и информацията на електронни или цифрови носители, иззети при проверките на място в хода на разследването. 

В общественото обсъждане, по дистанционен път чрез системата Skype, се включиха представители на „ЕСО“ ЕАД, БНЕБ, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, Газов хъб „Балкан“, ЧЕЗ България АД и „Мед енерджи трединг“. Във връзка с въвеждането на лицензионен режим за търговските участници председателят на КЕВР доц. Иван Иванов  посочи, че това произтича от промените в Закона за енергетиката, съгласно които от 2021 г. търговията с природен газ ще се осъществява въз основа на издадена лицензия. „С проекта за изменение на Наредбата ние изпълняваме изискванията на закона и възпроизвеждаме това изискване в подзаконовия нормативен акт“, уточни той.  Част от участниците в дискусията изразиха резерви по отношение на предвидените в проекта изисквания за финансово обезпечение в размер на 1/24 от годишния оборот, но не по-малко от 150 хил. лева. Според тях това ще доведе до блокиране на финансов ресурс на пазарните участници и няма да повиши конкуренцията на пазара. Направени бяха възражения и срещу изискването лицензираните търговци да водят дневник на хартиен носител за дейността си за 5-годишен период.  Според тях в  ерата на информационните технологии такъв дневник е анахронизъм. Дискусионен беше и въпросът във връзка с изискването за изготвяне на петгодишен бизнес план за дейността на търговците, тъй като газовата търговия преминава от дългосрочни към краткосрочни договори и описването на прогнозни цени и търгувани количества няма да бъде адекватно.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат писмени становища относно предложенията за промени в нормативния акт. Окончателното решение на КЕВР във връзка с промените в Наредба №3 ще бъде прието на закрито заседание на 23 декември 2020 година. 

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.