Новини

НА ОНЛАЙН СРЕЩА РЪКОВОДСТВАТА НА КЕВР И ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОР НА АЗЕРБАЙДЖАН ОБСЪДИХА КОНКРЕТНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО


12.11.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране и Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан /AERA/ имат волята да развиват и задълбочават двустранното сътрудничество по всички теми от взаимен интерес в областта на енергийното регулиране. Двата национални регулаторни органа са убедени, че международното сътрудничество и взаимодействието с регулатори от други страни са важни фактори за обмяната на добри практики с цел подобряване ефективността на регулаторната дейност. Важна роля в тази насока има подписаното през м. септември т.г. Споразумение за сътрудничество между двата регулатора, което създава правната рамка за задълбочаване на двустранните контакти и за обмен на информация за регулаторните политики в енергийния сектор и по различни регулаторни въпроси.

Тези позиции бяха изразени на проведената днес онлайн среща на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов и членове на българския регулатор с делегация на AERA, водена от председателя на Управителния съвет д-р Самир Акундов и заместник-председателя на УС Ровшан Исмаилов. От страна на КЕВР в срещата участваха членовете на Комисията Евгения Харитонова и Георги Добрев, както и директорите на дирекции „Електроенергетика и топлоенергетика“ и „Правна“ Пламен Младеновски и Елена Маринова. От страна на азербайджанския регулатор участваха и експерти в отделите за стратегическо планиране и иновации, нормативна дейност, бизнес анализи и тарифи. На срещата присъства и посланикът на Азербайджан в България Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова.

„Споразумението за сътрудничество с Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Задълбочаването на двустранното партньорство е трайна тенденция на европейско ниво, която дава видими резултати, тъй като допринася за укрепването на националните регулатори и за хармонизираното развитие на региона в областта на енергийното регулиране“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.  Представителите на AERA бяха информирани за ролята на българския регулатора като важен фактор за развитието на енергийния сектор и за баланса на интересите и равнопоставеност на потребителите и производителите. Подчертано беше, че в настоящия период в България е в ход ускорена либерализация на електроенергийния пазар, създадена беше и газова борса с платформа за търговия, а от 2016 г. функционира и Българската Независима  енергийна борса. В ход е излизането на всички небитови потребители на свободния пазар, а съгласно изготвената пътна карта до 2025 г. това трябва да направят и всички битови потребители. Доц. Иванов изтъкна, че Комисията допринася за диверсификацията на енергийните доставки като оказва регулаторна подкрепа на национално значимите инвестиционни проекти в енергийния сектор, насочени към гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Той отдели специално място и на ролята на КЕВР за развитието на двустранното сътрудничество между България и Азербайджан в областта на газовите доставки, които са планирани да започнат през 2021 г.

„Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан смята за особено важно сътрудничеството с други национални регулатори като механизъм за постигане на ефективност на регулаторната дейност“, подчерта на онлайн срещата председателят на Управителния съвет на AERA д-р Самир Акундов. Според него опитът на българския регулатор, който ще бъде споделен в рамките на предвидените в Споразумението обучения и обмяна на информация, ще даде възможност на азербайджанския енергиен регулатор да постигне целите си в областта на хармонизирането на националната регулаторна рамка и трансформацията на енергийния пазар. В приветствието си към участниците в срещата Посланикът на Азербайджан в България Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова изрази признателност за ролята на КЕВР в подкрепа на двустранното икономическо сътрудничество, специално в сферата на газовите доставки от Азърбайджан за България.

С тематична презентация представителите на AERA запознаха българската делегация с нормативната рамка и функциите на създадения през 2017 г. азърбайджански енергиен регулатор. Като основни приоритети в областта на регулирането на енергийния и газовия сектор бяха посочени дейностите по лицензиране, определяне на тарифи, стимулиране на конкуренцията, инвестициите и енергийната ефективност, контрола. В презентацията на директора на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ Пламен Младеновски представителите на AERA бяха запознати с модела на електроенергийния пазар в България, ролята на регулатора при определяне на регулираните цени, механизмите на ценообразуване, функционирането на свободния пазар, мерките за подпомагане на ВЕИ, участието на България в регионалното обединение на пазарите.  

На проведената по-късно дискусия двете делегации обсъдиха въпроси от взаимен интерес в областта на регулаторната дейност.

В заключение на срещата ръководителите на двата регулатора доц. Иван Иванов и д-р Самир Акундов подчертаха значимостта на двустранните контакти за подобряване на регулаторната дейност и се договориха за провеждането на нова работна среща в началото на 2021 г.