Новини

НА ТРЕТАТА СИ ГОДИШНА СРЕЩА БАЛКАНСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ ПОТВЪРДИХА ПОДКРЕПАТА СИ ЗА УСКОРЕНО РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ


02.11.2020

Годишната среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум потвърди ролята на общите регулаторни политики за реализация на конкретни идеи в регионален план в полза за потребителите

Националните регулаторни органи на страните от Балканския регион имат волята и ясната визия за постигане на общи регулаторни цели чрез насърчаване на активен и ползотворен многостранен диалог в рамките на експертни дискусии и обмяна на опит по въпроси от взаимен интерес. Усилията на регулаторите са насочени към формиране на общи позиции и препоръки по актуални регулаторни теми  и  развитие на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестициите в газовия и електроенергийния сектор и осигуряване на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите. В приетите съвместни позиции националните регулатори се обявяват за ускорено свързване на регионалните пазари на електроенергия и природен газ, което ще засили конкуренцията, ще гарантира сигурността на доставките и ще подпомогне инвестициите за изграждане на необходимата инфраструктура.  По отношение на пазара на електроенергия участниците във Форума дискутираха създаването и функционирането на Регионален координационен център с участието на операторите на преносни системи в региона, което ще осигури специфичните нужди на електроенергийната система в региона. Подчертано беше нарастващото значение на непрекъснатия мониторинг на организираните пазари на електроенергия и природен газ с оглед на приемането на нови пазарни правила. Като ключов фактор в това отношение се отчита ефективното прилагане на Регламента REMIT от страните - членки, доколкото това е правно приложимо. В областта на природния газ страните от Форума ще продължат усилията си за синхронизиране на регулаторните политики в съответствие с европейското законодателство и ще оказват подкрепа за създаването на ликвиден и взаимосвързан пазар на едро в региона, основан на справедлив и недискриминационен достъп до преносната инфраструктура и прозрачност на тарифите за пренос.  

Това бяха основните акценти на проведената онлайн на 30-31 октомври т.г.  Годишна среща на Съвета на регулаторите на Балканския Консултативен Форум /БКФ/ под председателството на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция /RAE/. Съветът на регулаторите е ръководен орган на Форума и в него участват висши представители на националните регулаторни органи-учредители. В Годишната среща участваха  делегации на КЕВР, на Регулаторния орган за енергетика на Република Гърция, на Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония, на Агенцията за енергетика на Република Сърбия и на Агенцията за енергийно регулиране на Черна гора. КЕВР беше представена от члена на регулатора Александър Йорданов и експерти в дирекциите „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент REMIТ“, „Електроенергетика и Топлоенергетика“ и „Природен газ“.

В рамките на годишната среща експерти на КЕВР представиха доклади на работните групи към Съвета на регулаторите за либерализацията на регионалните газови пазари и напредъка на страните по прилагане на Регламента REMIT.  В анализа за състоянието на газовите пазари се посочва високата степен на зависимост на страните от един доставчик като се отбелязва относително високия брой на доставчиците за Гърция и България, което определя значимата им роля по отношение на транзитния пренос на природен газ.  По отношение на прилагането на Регламента REMIT бяха дискутирани практически въпроси и предизвикателствата  пред регулаторите, свързани с осигуряването на прозрачност и интегритет на пазарите на енергия на едро и недопускане на злоупотреби от участници в условията на свързани пазари. На срещата бяха представени и изводите от доклади на групата за мониторинг на либерализацията и пазарното обединение на регионалното пазар на електроенергия.

Участниците в Годишната среща решиха следващия председател на организацията, който ще ръководи на ротационен принцип нейната дейност за едногодишен период, да бъде Комисията за енергийно регулиране на Република Северна Македония

.