Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НА „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД


11.11.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за обсъждане на доклад във връзка с подаденото заявление от „Тракия-МТ“ ЕООД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект. Заседанието беше проведено с дистанционно участие на заявителя, посредством системата за съобщения Skype.

В доклада на работната група се посочва, че искането на заявителя за издаване на лицензия  за производство на електрическа енергия за срок от 20 години е във връзка с неговите планове да въведе в експлоатация на три етапа - до 30.06.2022 г., нова фотоволтаична централа с инсталирана мощност 8,64 МWp в района на гр. Малко Търново.  

  След извършения правен, технически и финансов анализ в доклада на работната група се констатира, че „Тракия-МТ“ ЕООД разполага с необходимите технически и финансови възможности, материални, нематериални и човешки ресурси за осъществяване на дейността и отговаря на изискванията за издаване на лицензия за дейността производство на електрическа енергия.     

На отделно открито заседание Комисията обсъди доклад на работната група във връзка със заявлението на „Тракия-МТ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.    Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката одобреният от Комисията бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение, което периодично се актуализира. При извършеното проучване на предложения бизнес план работната група  е извършила анализ на данните за финансовото състояние на дружеството и планираните  от него инвестиции за съответния период, разходите за производствени,  ремонтни и социални програми   и др.  Въз основа на  анализа на параметрите на бизнес плана в доклада си експертите на Комисията правят извода, че при заложените прогнозни финансови резултати от дейността за периода 2021 г. – 2025 г. дружеството ще осигури финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

На откритите заседания, които бяха проведени дистанционно чрез системата Skype, управителят на „Тракия-МТ“ ЕООД Димитър Пейчев заяви, че приема изцяло докладите на работните групи и изрази съгласие с констатациите и изводите в тях. 

Окончателни решения по подадените от дружеството заявления за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия и за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.    Комисията ще приеме на закрито заседание на 19.11.2020 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.