Новини

В КЕВР ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ НА РЕГУЛАТОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1227/2011 (REMIT)


13.10.2020

Обученията са в рамките на Проекта „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“ по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС

На 14, 16 и 23 октомври 2020 г. експерти на КЕВР ще участват в организираните три еднодневни семинарни обучения, свързани с  изпълнение на правомощията на регулатора по Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). Обученията имат практическа насоченост и се осъществяват в рамките на дейностите по проект № BG05SFOP001-2.012-0001 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“.  Проектът е финансиран по процедура BG05SFOP001-2.012 от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Комисията е бенефициент по проекта като дейностите се изпълняват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Общата стойност на проекта е 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 195 000 лв. - национално съфинансиране.    

Основната цел на Проекта е подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги. 

Сред темите на семинарните обучения са въпроси, свързани с разследване на предполагаемо нарушение и снемане на устни обяснения на лица в случаи на потенциално нарушение на REMIT. Лекциите и практическите занятия ще бъдат водени от български и чуждестранни експерти, които са консултанти по проекта. Специален фокус ще бъде поставен върху  процесуалните действия и протоколи за събиране на електронни доказателства на място и извличане на годни доказателства за представяне пред съда. В практически план ще бъдат анализирани действията на разследващите експерти, свързани с изземване на данни за телефонни разговори и електронни данни от компютърни информационни системи и мобилни телефони.  

В рамките на досегашните дейности по Проект № BG05SFOP001-2.012-0001 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“  вече са разработени проекти на подзаконови  нормативни документи - наредби, методики, инструкции и правила, свързани с осъществяването на мониторинга на пазара на едро на енергия. Изготвен е и проект на Вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР в производствата за установяване на нарушение по Глава Седма  „а“ от Закона за енергетиката.