Новини

КЕВР ИЗИСКА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ДА ОБЯСНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕКЪСВАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕТО КЪМ КЛИЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО В Ж.К. „ДЪРВЕНИЦА“


06.10.2020

Регулаторът настоява  топлофикационното дружество да посочи начини, средства и срокове за компенсиране на клиентите при виновно забавяне на възстановяване на топлоподаването

Във връзка с постъпили сигнали за продължително прекъсване на топлоподаването към клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД в ж.к. „Дървеница“ поради удължени планово-ремонтни дейности, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изиска от ръководството на дружеството да предостави информация, данни и документи относно всички прекъсвания в посочения район през периода от 01.05.2020 г. до 01.10.2020 г.    

В тридневен срок „Топлофикация София“ ЕАД следва да информира Комисията  за  плановите и аварийни прекъсвания на топлоснабдяването на клиенти в ж.к. „Дървеница“  -   конкретните абонатни станции, броя на засегнатите клиенти, датата и часа на преустановяване и възстановяване на топлоподаването. От дружеството трябва да дадат разяснения за конкретните причини за прекъсванията – дали ремонтите са били планови или аварийни,  абонатите били ли са своевременно уведомени за тях, както и да посочат причините за просрочванията. За тези случаи „Топлофикация София“ ЕАД следва да информира дали  предвижда неустойки за недоставената услуга, съгласно чл.38 от Общите условия. Комисията очаква топлофикационното дружество да предостави и изчерпателен доказателствен материал, който изрично да показва датите на уведомяване на клиентите при планови прекъсвания и датите на възстановяване на топлоподаването.

 В началото на летните ремонти КЕВР отправи настоятелен призив към „Топлофикация София“ ЕАД да потърси всички възможности за оптимизация на планираните дейности с цел тяхното изпълнение да бъде максимално ускорено и да не се допуска създаване на обществено напрежение. В тази връзка в писмото на регулатора до ръководството на дружеството се изисква да бъде представен и анализ на причините, довели до удължаване на срока за извършване на плановите ремонти, както и да бъдат посочени начини, средства и срокове за компенсиране на клиентите в случаите на виновно забавяне на възстановяване на топлоподаването.