Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА „ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ“ ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ


01.10.2020

КЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка със заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2020 – 2024 г. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. В откритото заседание от страна на заявителя участва Данаил Диков, ръководител на сектор „Ценообразуване“ на газопреносното дружество.

Съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ)  предложеният бизнес план  е неразделна част от издадената  лицензия на „Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „пренос на природен газ“.  Сред основните цели на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г. са  диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ; нови входни точки към газопреносната система, в т.ч. от местен добив; по-пълно използване на преносния капацитет на съществуващата инфраструктура и увеличаване на трансграничния капацитет; разширяване капацитета за съхранение, добив и нагнетяване на природен газ в ПГХ „Чирен“; интегриране на регионалните пазари, навлизане на нови участници. В Плана се подчертава, че развитието на пазара на природен газ в региона е свързано с очаквания за ръст на консумацията на природен газ в съседните на Р България страни, основаващо се на очаквано повишено потребление и на съществуващите договори за доставки на природен газ от Руската Федерация по Балканското направление, както и възможностите за доставки на природен газ от нови източници по Южния газов коридор. Тези очаквания са в синхрон с плановете за изграждане на нови връзки между газопреносната система на България и  газопреносните системи на Турция, Гърция и Сърбия, доизграждане на инфраструктурата с Румъния, създаването на газоразпределителен център в България и други значими проекти в региона. Възможностите за доставки на природен газ по нови трасета, от нови източници по Южния газов коридор (включващ газопроводите TANAP и ТAP), „Турски поток”, както и потенциала на местния добив, са предпоставки за динамично развитие на пазара в региона, се изтъква в бизнес плана на преносното дружество. Те са свързани с плановете за изграждането на нови интерконекторни връзки между газопреносните системи на България и съседните страни, както и с реализацията на Газов хъб „Балкан“.

За периода 2020-2024 г. инвестициите на газопреносния оператор са насочени към изграждане на нови обекти и съоръжения, за реконструкция, рехабилитация и основни ремонти, доставка на машини и оборудване и др. Сред предвидените основни проекти, оказващи влияние върху развитието на пазара на природен газ в България и търсенето на услуги по пренос на природен газ, в бизнес плана са залегнали проектите, които са част от концепцията за Газов хъб „Балкан“ - разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница, междусистемни газови връзки с Гърция и Сърбия и разширение на ПГХ „Чирен“. Приоритетно място за дружеството през периода има и развитието на съществуващата мрежа чрез изграждане на нови газопроводни отклонения в направленията Разлог - Банско,  Панагюрище - Пирдоп,  както и до Свищов, Сопот и Хисаря.

На откритото заседание представителят на "Булгартрансгаз" ЕАД Данаил Диков заяви, че дружеството няма възражения по доклада и приема изцяло констатациите и изводите в него.

 

Комисията проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи  по Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.  Съгласно  изискванията на Методиката, преди началото на всеки регулаторен период, по предложение на оператора, Комисията с решение утвърждава необходимите годишни приходи на дружеството и базови необходими приходи за дейността по пренос за първата година от регулаторния период. Регулаторът се произнася и по отношение на базата за възвръщаемост по години за периода и нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период. Комисията утвърждава и прогнозен размер на разходите по чл. 7, ал. 1 от Методиката за първата година от регулаторния период, както и коефициента за подобряване на ефективността по отношение на прогнозните експлоатационни разходи.

В заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи се предлага вторият регулаторен период да бъде с продължителност пет години, за разлика от предходния период, който беше  3 годишен – от 2017 до 2019 г.  Според дружеството европейската практика е регулаторните периоди да са с продължителност от 3 до 5 години, което намалява административните разходи и регулаторния риск. В заявлението на „Булгартрансгаз“ ЕАД са посочени прогнозни основни параметри - входни и изходни точки/зони за нуждите на ценообразуването, тарифна структура на цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната система, съотношение за разпределение на необходимите приходи от цена за достъп и от цена за пренос на природен газ, норма на възвръщаемост на капитала и др. Преносният оператор е изготвил технико-икономическа обосновка на инвестициите си през регулаторния период по години, по направления и по групи обекти, които са залегнали в неговия бизнес план.  Разработена е средносрочна инвестиционна програма за петгодишния период и годишни програми с два основни вида дейности - инвестиционни проекти  и експлоатационна поддръжка.

На проведеното открито заседание представителят на заявителя „Булгартрансгаз“  заяви, че дружеството приема изцяло изводите в доклада.

Окончателни решения във връзка със заявленията на  „Булгартрансгаз“ ЕАД за  одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ и за утвърждаване на необходими годишни приходи за периода 2020 – 2024 г. регулаторът ще вземе на закрито заседание на 2.10.2020 г.

Откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията.