Новини

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, РАЗПОРЕДЕНА ОТ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, НЕ УСТАНОВИ НАРУШЕНИЯ ПО ПОДАДЕНИЯ СИГНАЛ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ДНЕС“


18.09.2020

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП), отдел „Надзор за законност“, по повод на сигнал на Анжелика Цокова – председател на гражданско движение „ДНЕС“, със заповед от 08.06.2020 г на председателя на КЕВР беше извършена извънредна проверка по документи на „Топлофикация София“ ЕАД. Целта на проверката  беше да се установи дали са налице нарушения на нормативната уредба, на издадените на дружеството лицензии за производство на електрическа, топлинна енергия,и за пренос на топлинна енергия, както и на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София.

Обхватът на проверката беше определен в писмото на ВАП и допълнен от приложените писма на гражданско движение „ДНЕС“ – до Софийска градска прокуратура и до кмета на Столична община и до председателя на Столичен общински съвет. В сигнала се съдържат множество разнородни въпроси, тълкувания, твърдения за нарушения и възражения относно действащата нормативна уредба, предложения за промяна в законодателството и принципите за дялово разпределение на топлинната енергия, обобщени в писмото на ВАП както следва:

  • пропуски относно изчисляване на прогнозните сметки за м. март 2020 г;.
  • липса на електронни фактури за същия период;
  • липса на договори между дружеството и клиентите;
  • неправилно изчислена по-висока цена на топлинна енергия при по-ниска цена на природния газ, неправилно увеличение на средствата за работна заплата в дружеството, което се отразява на цената на топлоенергията;
  • въпроси свързани с нарушения на нормативни актове по приемане на изменения в други нормативни актове;
  • нарушения на Наредба № 16-334 от 06 април 2007 г. за топлоснабдяването (отм.), респективно Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването (Наредба за топлоснабдяването), издадена от министъра на енергетиката;

Предвид спецификата и обхвата на сигнала, разпореждането на ВАП включваще паралелни проверки от Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

В хода на проверката КЕВР изиска от „Топлофикация София“ ЕАД данни и информация, като всички повдигнати въпроси, възражения и предложения в подадения сигнал бяха анализирани в рамките на правомощията на Комисията, определени със Закона за енергетиката (ЗЕ). Анализите, становищата и изводите от проверката се съдържат в публикувания на сайта на КЕВР подробен доклад, приет на заседание на регулатора на 13.08.2020 г., и могат да бъдат обобщени в следните основни насоки :

  • В сигнала се съдържат възражения и искания, които произтичат от некоректни препратки и неправилно тълкуване на разпоредби от действащата нормативна уредба в областта на централизираното топлоснабдяване, поради което Комисията ги счита за неоснователни. Такова например е искането дружеството да сключва индивидуални писмени договори с битовите си клиенти в сгради-етажна собственост, където като мотив се посочва прилагане на чл. 149, ал. 1 от ЗЕ и чл. 40 от Наредба за топлоснабдяването. Позоваването на тези разпоредби е честа грешка от страна на клиентите, които не отчитат, че топлопреносното дружество и доставчикът на топлинна енергия са различни субекти по смисъла на ЗЕ.
  • В сигнала са изложени искания и възражения, които излизат извън нормативно определените правомощия на Комисията. Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗЕ, провеждането на предварителен, текущ и последващ контрол за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването, прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия са вменени на министъра на енергетиката. В неговите правомощия е и прилагането на Наредба  за топлоснабдяването, издадена на основание чл. 125, ал. 3 от ЗЕ. Съгласно § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на същата наредба, указания за прилагането й се дават от министъра на енергетиката;
  • Част от повдигнатите в сигнала въпроси вече са разгледани в рамките на извършена извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД  във връзка с информация в медиите за завишени сметки за топлинна енергия за м. март 2020 г. Информация за  резултатите от тази проверка е публикувана на 5.06.2020 г. на интернет страницата на Комисията. Целият доклад, с изводите и констатациите от проверката, е приет с протоколно решение, Протокол № 109/28.05.2020 г., и е достъпен на електронната страница на КЕВР в рубриката „Протоколи от заседания“ (https://www.dker.bg/uploads/protokoli/zz/2020/prot_zz_109_20.pdf).

Основният извод в приетия доклад от извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка със сигнала на гражданско движение „ДНЕС“ е, че след извършения в рамките на правомощията на Комисията преглед и анализ на изложените в сигнала твърдения, възражения и на предоставените от дружеството данни и документи, не са установени нарушения на нормативната уредба и на издадените лицензии за производство на топлинна енергия, на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия. Не са констатирани нарушения и на Общите условия за продажба на топлинна за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София.

Докладът за извършената извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, във връзка с разпореждането на Върховна административна прокуратура, е приет на закрито заседание на Комисията с протоколно решение, Протокол № 179/13.08.2020 г., и е публикуван на електронната страница на КЕВР (www.dker.bg/uploads/protokoli/zz/2020/prot_zz_179_20.pdf).