Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА НА „ЕСО” ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020-2029 Г.


17.09.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група за одобряване на Десетгодишния план на „ЕСО” ЕАД беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане участваха  представители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД и на „ЕСО“ ЕАД.

Съгласно чл. 21, ал. 3, т. 8 от Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на електропреносни системи на територията на Европейския съюз е предвидено и в чл. 22 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (Директива 2009/72/ЕО).  

Десетгодишният план съдържа информация за основната инфраструктура за пренос на електрическа енергия, която се предвижда за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация през следващите десет години, се посочва в доклада на работната група. С плана се осигурява своевременно изграждане и въвеждане в експлоатация на нови елементи на електропреносната мрежа за икономична и сигурна работа на електроенергийната система /ЕЕС/, при спазване на критериите за сигурност и на действащите стандарти за качество на снабдяването с електрическа енергия. Документът включва анализ на потреблението на електрическа енергия и прогноза за развитие на електрическите товари до 2029 г. В Плана са включени проектите за развитие на електропреносната мрежа, както и оценка на необходимите инвестиции за нейното развитие.  Приети са два основни сценария за развитие на потреблението  – максимален и минимален. Отчетен е и сценария на Министерство на енергетиката, заложен в актуалния към февруари 2020 г. „Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България“. При максималния сценарий за брутното потребление на електрическа енергия без помпи се предвижда от 2020 г. електропотреблението да се увеличава с умерени темпове и се прогнозира към 2029 г. брутното потребление да достигне 40 800 000 МWh. При минималния сценарий, в резултат на по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност, е предвидено задържане на нивото на електропотребление за целия период. В този случай очакванията са към 2029 г. брутното потребление на електрическа енергия да достигне 37 550 000 МWh.

В Десетгодишния план на ЕСО се отбелязва, че съгласно плана на Република България в периода 2030-2040 г. се предвиждат нови ядрени мощности, което влияе съществено върху развитието на електропреносната мрежа и изисква значителни и продължителни предпроектни проучвания и съгласувателни процедури. 

За периода на Десетгодишния план за периода 2020-2029 г. предвидените инвестиции за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на ЕЕС са в размер на 1 млрд. 420 млн. лв., от които - 178 млн. 167 хил. лв. или 12,54% са привлечени европейски средства, основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение. ЕСО ЕАД планира да инвестира средно по 10% от посочения общ размер на инвестициите за периода на Плана, като за периода 2020-2022 г. дружеството възнамерява да направи инвестиции в размер на 498 млн. 462 хил. лв. или 35,10% от общия размер на инвестициите, посочени в Плана. През 2020 г. предвидените инвестиции са в размер на 203 млн. 200 хил. лв., през  2021 г. - 137 млн. 774 хил. лв., а през 2022 г. - 157 млн. 488 хил. лв.

На общественото обсъждане представителите на електроразпределителните дружества изразиха одобрение на представения Десетгодишен план, като същевременно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД беше поставен въпроса за увеличаване на инвестициите на ЕСО в изграждането на енергийни обекти в индустриални зони около София – в индустриални зони „Божурище“, „Кремиковци запад“ и в района на Източната тангента. В отговор от страна на ЕСО АД беше пояснено, че съгласно Наредба №6 Десетгодишният план е изготвен единствено въз основа на официално постъпили заявления, а за посочените райони няма внесени заявления. Посочено беше, че при постъпване на официално заявление няма пречка в следващия план на ЕСО да бъде предвидено изграждането на исканите енергийни обекти.

В двуседмичен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища и предложения по доклада на работната група относно Плана за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „ЕСО” ЕАД. Окончателното решение за одобряване на документа ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на  8.10.2020 г. 

 Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.