Новини

КЕВР И АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


09.09.2020

КЕВР и Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан /AERA/ подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на енергийното регулиране. С документа се създава правната рамка за задълбочаване на двустранните контакти  и за обмен на информация за регулаторните политики в енергийния сектор и по различни регулаторни въпроси, при спазване на националните законови рамки и изисквания. Споразумението предвижда КЕВР и AERA да споделят опит по различни регулаторни въпроси и да развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи. Важно място в двустранното сътрудничество е отделено и на гарантирането на качеството на функциониране на институционалния и регулаторен процес.

Споразумението за сътрудничество с Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. През последните години българският регулатор предприе редица инициативи за подписване на споразумения за сътрудничество в областта на регулаторните дейности в секторите енергетика и ВиК услугите с националните регулатори на страните от Балканския полуостров и от други региони.

Очаква се сътрудничеството на КЕВР с Агенцията за енергийно регулиране на Република Азербайджан, базирано на двустранното споразумение, да допринесе за укрепването им като регулатори, както и за хармонизираното развитие на региона в областта на енергийното регулиране.

Споразумение за сътрудничество в областта на енергийното регулиране