Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ


13.08.2020

Със сключването на типови договори небитовите клиенти, които до 1 октомври т.г. не са излезли на свободния пазар на електроенергия, ще могат останат при досегашния си доставчик за периода 01.10.2020 г.- 30.06.2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група и проектът на типов договор бяха публикувани предварително на интернет страницата на КЕВР. Общественото обсъждане беше проведено от разстояние, като беше осигурено пряко и виртуално участие  на заинтересованите лица чрез системата за съобщения Skype. В обсъждането участваха представители на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и на Асоциация свободен енергиен пазар.

В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г.,  всички небитови потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар,  от 1 октомври 2020 г.  трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.  В случай, че до 30 септември т.г. небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, като за целта двете страни следва да сключат типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.  Съгласно законовите разпоредби образецът на типовия договор се утвърждава от КЕВР.

Основната цел на типовия договор е да бъдат уредени правата и задълженията на страните,   условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. При изготвянето на проекта на договор работната група на Комисията изиска примерни варианти на образец от страна на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго-Про Продажби“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД, се посочва в доклада на работната група.

Изготвеният проект на образец на типов договор е систематизиран в десет части, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, решаване на спорове и непреодолима сила.

На общественото обсъждане представителите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД изразиха подкрепа на предложения проект за типов договор като правна рамка за уреждане на отношенията между клиентите и досегашните им доставчици. Направени бяха  предложения за прецизиране на някои текстове в проекта и постигане на по-голяма яснота с цел избягване на спорове с клиенти, уреждане на прекратяване на договорите и др. Според председателя на Гражданска платформа „Изправи се бг“ Мая Манолова на свободния пазар предстои да излязат над 254 хиляди малки фирми и има реална опасност срокът до 1.10.2020 г. да се окаже твърде кратък. Направени бяха предложения за промени в отделни клаузи на образеца за типов договор,  с които да бъдат регламентирани качеството на обслужването и на договорената услуга от страна на доставчика на електроенергия, правата на потребителя, задължението на доставчика на услугата да предостави на клиентите ясна и навременна информация при промяна на цените на доставяната електроенергия, както и разработване на ефикасен механизъм за извънсъдебно решаване на възникнали спорове между страните по договора. От Асоциация свободен енергиен пазар беше подкрепено въвеждането на типови договори, като същевременно беше направено възражение срещу някои клаузи в проекта, отнасящи се до правото на съдебен спор на потребителя, прехвърлянето на небитовите потребители от регулирания към свободния пазар, както и прекъсване на електрозахранването. 

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат своите писмени становища.  Окончателното решение за одобряване на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката ще бъде взето в установения срок на закрито заседание на КЕВР.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.