Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБРАЗЕЦ НА ТИПОВ ДОГОВОР ПО § 15, АЛ. 3 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. ДВ, БР. 57 ОТ 2020).


30.07.2020

На 13.08.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020).

В тази връзка КЕВР кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg до 16:00 ч. на 12.08.2020 г. и чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

  • Да си регистрирате профил Skype;
  • Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;
  • Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 12.08.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.
  • За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 13.08.2020 г. от 10:00 часа.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо от интернет страницата, за да не се получава микрофония. 

Проектът на типов договор и докладът са публикувани на интернет страницата на КЕВР.