Новини

ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА „СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 Г. И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ И ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ


22.07.2020

Разгледани бяха и доклади по заявления на „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. и за продължаване на срока на лицензии

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе открито заседание за разглеждане на доклад на работната група във връзка със заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите, докладът беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията. Откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.  

Предложеният бизнес план за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. е неразделна част от издадената  лицензия на „Булгартрансгаз” ЕАД за дейността „съхранение на природен газ“. Основна функция на подземното газохранилище „Чирен“, чийто собственик и оператор е „Булгартрансгаз“ ЕАД, е да се осигурят сезонно регулиране на неравномерността на потреблението на природен газ в страната и авариен резерв при непредвидени и фосмажорни ситуации, което е регламентирано в План за действие при извънредни ситуации, се посочва в доклада на работната група. В дългосрочен план, освен хранилище с национално значение за гарантиране сигурността на доставките, се предвижда ПГХ „Чирен“ да бъде  превърнато в търговско хранилище със съществена роля за развитие на конкуренцията и повишаване ползите за потребителите на природен газ в интегрирания и взаимносвързан регионален пазар.  Сред основните цели на инвестиционната програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г. са развитието на съществуващата инфраструктура за съхранение на природен газ чрез разширяване на работните й капацитети, модернизация, повишаване на надеждността и производителността на съществуващата инфраструктура за съхранение на природен газ.

В откритото заседание представителят на "Булгартрансгаз" ЕАД заяви, че дружеството приема изцяло изводите в доклада.  Окончателно решение във връзка с бизнес плана за развитие на дейността „съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение“ за периода 2020 – 2024 г. регулаторът ще вземе на закрито заседание на 13.08.2020 г.

Комисията проведе открито заседание и обществено обсъждане по заявлението на  „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение.  Съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ /НРЦПГ/ и Указанията за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение, Комисията утвърждава цени и необходими годишни приходи за регулаторен период не по-кратък от една година, при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, се посочва в доклада на работната група.  В заявлението на газовото дружество са заложени необходими годишни приходи в общ размер на 26,018 млн.лв., които включват приходи за съхранение на резерв от природен газ с цел осигуряване на сигурността на снабдяването, приходи за съхранение за покриване на технологични нужди и за оперативното балансиране и приходи от търговско съхранение, в т.ч. за изглаждане на сезонната неравномерност. Цените за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение се образуват въз основа на необходимите годишни приходи за търговско съхранение на природен газ. Въз основа на анализ на представените в заявлението данни, в доклада се констатира, че размерът на цените за достъп и съхранение на природен газ е изчислен от „Булгартрансгаз“ ЕАД в съответствие с изискванията на НРЦПГ и Указанията.  На откритото заседание от страна на заявителя беше изразена   подкрепа на изводите и констатациите в доклада на работната група.

На проведеното обществено обсъждане на проекта за решение за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение участие взеха представители на заявителя „Булгартрансгаз“, на „Булгаргаз“ и Българска Асоциация Природен газ /БАПГ/. Представителят на БАПГ изложи вижданията на асоциацията по проекта за решение, едно от които е, че увеличението на цените за съхранение на природен газ с близо 30 на сто е необосновано, като уточни, че ще бъде внесено писмено становище. Представителят на „Булгартрансгаз“ ЕАД напомни, че цените за съхранение не са променяни от 2005 г. и не покриват направените разходи за дейността.

Окончателно решение във връзка със заявлението на  „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжениe за съхранение  регулаторът ще вземе на закрито заседание на 13.08.2020 г.

Комисията проведе и открито заседание по заявленията на „Топлофикация София“ ЕАД за продължаване сроковете на лицензиите за производство на електрическа и топлинна енергия, за производство на топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия. Искането на дружеството е трите лицензии да бъдат продължени за срок от 25 години. След извършен правен, икономически и финансов анализ на дружеството, както и анализ на техническото състояние на съоръженията,  обезпеченост с персонал и др., становището на Комисията е, че са налице необходимите основания за продължаване на лицензиите на дружеството за искания срок.  

Регулаторът проведе открито заседание във връзка с обсъждане на доклад по внесеното заявление от „Топлофикация София“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. В заседанието участва изпълнителният директор на дружеството, който подкрепи изводите в доклада. Съгласно Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите на дружеството и е приложение към тях, като периодично се актуализира. В актуализирания бизнес план за 2020 г. са посочени основните проекти на дружеството за периода 2020-2024 г., които ще осигурят производството на електрическа и топлинна енергия и ще подобрят техническото и икономическото състояние на дружеството. Предвидено е дружеството да продължи с въведената практика да продава 100 % от произведената електроенергия на свободния пазар без посредник, както и активно да участва на газовата борса. Целта е още през следващата година чрез търговия на газовата борса да се осигури до 50% от необходимите количества газ на конкурентни цени и да се постигне диверсификация на доставките на природен газ. Сред мерките, заложени в бизнес плана, са също оптимизиране на разходите посредством намаляване на администрацията с 20 % и чрез дигитализация и модернизация на редица дейности.

 Окончателно решение във връзка със заявленията за продължаване на срока на лицензиите на Топлофикация София“ ЕАД и за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. Комисията ще вземе на 13.08.2020 г.