Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2029 г.


07.07.2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД, внесен със заявление от газовия оператор. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на дейността на държавните институции, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В общественото обсъждане по дистанционен път чрез системата Skype участваха началникът на управление „Анализи и международна дейност“ в "Булгартрансгаз" ЕАД Ясен Иванов и други представители на газовото дружество. За участие в обсъждането бяха  поканени и Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“, Асоциация „Природен газ“ и IGB, които не се отзоваха. Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

  "Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката Комисията одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му, се посочва в доклада. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година. Националните планове за развитие на мрежата са важен елемент в Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и в Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2020 – 2029 г. се изтъква, че наличието на организиран пазар на природен газ подобрява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия и постепенно отпадане на регулираната цена на природния газ. Със създаването на борсов пазар на природен газ в България се стимулира създаването на либерализиран пазар, реална конкуренция в сектора и постигане на конкурентни цени. Във връзка с търсенето на капацитет и източници за задоволяване на търсенето на природен газ в България за периода 2020 – 2029 г. и гарантиране сигурността на доставките на природен газ, в Плана се изтъква  значителния напредък за осигуряване на междусистемна свързаност с газопреносните системи на съседните страни, повишаване на капацитетите за пренос и осигуряване на възможност за снабдяване с природен газ в страната по различни маршрути. Предвидените за периода 2020 – 2029 г. инвестиции ще допринесат за постигането на повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и за посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона. Предстои след завършването на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ тя да бъде присъединена към националната газопреносна мрежа, а през 2022 г. е предвидено да бъде готов и интерконекторът със Сърбия.  В Плана е заложена и модернизация на 4 компресорни станции /КС/ по транзитната преносна система, две КС станции по националната газопреносна система, както и на автоматични газорегулиращи станции. Предвидени са също сериозна реконструкция, рехабилитация и модернизация на Подземното газохранилище (ПГХ) „Чирен“,  както и основни ремонти и подмяна на преносни газопроводи и газопроводни отклонения.  До края на 2021 година трябва да приключи и разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турската до българо-сръбската граница, а също и ремонтът на голяма част от северния полупръстен на магистралния транзитен газопровод. Важен елемент в Десетгодишния план са и дейностите за осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот, енергийна ефективност и спазване на екологичните норми.  Заложено е изграждането на нови газопроводни отклонения, които да снабдят със синьо гориво нови потребители в общините Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог, Хисаря, Карлово и Сопот.

На общественото обсъждане представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД заявиха, че приемат изцяло изводите в доклада. В обсъждането по дистанционен път участва и представител на компанията „БТ Консулт“ ЕОД, който обърна внимание, че в Десетгодишния план не са заложени дейности за изграждане на инфраструктура за съхранение и транспорт на малки обеми втечнен природен газ. От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД беше пояснено, че изграждането на подобна инфраструктура не е предмет на Плана и не касае дейността пренос на природен газ по газопреносната мрежа.

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат своите писмени становища.  Окончателното решение за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 30.07.2020 г.  

Комисията проведе и открито заседание във връзка със заявление на „Брикел ЕАД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия. Проведени бяха открито заседание и обществено обсъждане по заявлението на „Добруджа газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен потребител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево за периода 2020-2024 г. Независимо от изпратените покани до тях, Омбудсманът, Федерацията на потребителите и Гражданско движение ДНЕС не взеха участие в обсъждането. Окончателни решения по заявленията на двете дружества Комисията ще вземе на закрити заседания на 30.07.2020 г.